Siód­mo­kla­si­ści robią kolaże!

1W kla­sie VII b w ramach roz­wi­ja­nia kom­pe­ten­cji czy­tel­ni­czych na zaję­ciach języ­ka pol­skie­go odby­ły się dwa spo­tka­nia biblioteczne.
Nauczy­ciel­ka-biblio­te­kar­ka-pani Kata­rzy­na Wyskoc­ka odwie­dzi­ła siód­mo­kla­si­stów, aby poroz­ma­wiać z nimi o tole­ran­cji, akcep­ta­cji oraz szczę­ściu. Ucznio­wie mie­li oka­zję poznać nowy dla nich rodzaj sztu­ki-teatrzyk Kami­shi­bai. Pani Kata­rzy­na Wyskoc­ka zapre­zen­to­wa­ła utwór Beatri­ce Ale­ma­gny “Lew w Pary­żu”- jest to opo­wieść o potrze­bie akcep­ta­cji i kon­tak­tu z inny­mi. Boha­ter jest wyklu­czo­ny, doświad­cza samot­no­ści, chce zaspo­ko­ić swo­je pod­sta­wo­we potrze­by bli­sko­ści. Histo­ria uczy mło­dych ludzi tole­ran­cji i zro­zu­mie­nia dla potrzeb innych. Ucznio­wie po zapo­zna­niu się z tek­stem i ilu­stra­cja­mi mie­li za zada­nie stwo­rzyć kola­że, któ­re były­by inter­pre­ta­cją obra­zów z ele­men­ta­mi czy­ta­nia wra­że­nio­we­go. Siód­mo­kla­si­ści wyko­rzy­sta­li foto­gra­fie, sen­ten­cje o poszu­ki­wa­niu szczę­ścia i stwo­rzy­li feno­me­nal­ne ilu­stra­cje kola­żo­we, któ­re sta­ły się ich indy­wi­du­al­nym mate­ria­łem do teatrzy­ku Kami­shi­bai. Po tych dwóch lek­cjach biblio­tecz­nych ucznio­wie wzbo­ga­ci­li swo­ją wie­dzę o nowej for­mie sztu­ki, roz­wi­nę­li umie­jęt­no­ści pla­stycz­ne oraz zro­zu­mie­li jak waż­na jest empa­tia wobec dru­giej oso­by oraz tolerancja.


Wstecz