Siódmok­lasiś­ci robią kolaże!

1W klasie VII b w ramach rozwi­ja­nia kom­pe­tencji czytel­niczych na zaję­ci­ach języ­ka pol­skiego odbyły się dwa spotka­nia biblioteczne.
Nauczy­ciel­ka-bib­liotekar­ka-pani Katarzy­na Wyskoc­ka odwiedz­iła siódmok­la­sistów, aby poroz­maw­iać z nimi o tol­er­ancji, akcep­tacji oraz szczęś­ciu. Uczniowie mieli okazję poz­nać nowy dla nich rodzaj sztu­ki-teatrzyk Kamishibai. Pani Katarzy­na Wyskoc­ka zaprezen­towała utwór Beat­rice Ale­mag­ny “Lew w Paryżu”- jest to opowieść o potrze­bie akcep­tacji i kon­tak­tu z inny­mi. Bohater jest wyk­luc­zony, doświad­cza samot­noś­ci, chce zaspokoić swo­je pod­sta­wowe potrze­by bliskoś­ci. His­to­ria uczy młodych ludzi tol­er­ancji i zrozu­mienia dla potrzeb innych. Uczniowie po zapoz­na­niu się z tek­stem i ilus­trac­ja­mi mieli za zadanie stworzyć kolaże, które były­by inter­pre­tacją obrazów z ele­men­ta­mi czy­ta­nia wraże­niowego. Siódmok­lasiś­ci wyko­rzys­tali fotografie, sen­tenc­je o poszuki­wa­niu szczęś­cia i stworzyli fenom­e­nalne ilus­trac­je kolażowe, które stały się ich indy­wid­u­al­nym mate­ri­ałem do teatrzyku Kamishibai. Po tych dwóch lekc­jach bib­liotecznych uczniowie wzbo­ga­cili swo­ją wiedzę o nowej formie sztu­ki, rozwinęli umiejęt­noś­ci plas­ty­czne oraz zrozu­mieli jak waż­na jest empa­tia wobec drugiej oso­by oraz tolerancja.


Wstecz