Sezon bie­go­wy rozpoczęty

5Dnia 25.03.2019 r. w GOSRiT Luzi­no odby­ły się Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej-Dru­ży­no­we Bie­gi Prze­ła­jo­we. Skład repre­zen­ta­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie przed­sta­wiał się następująco:

 1. Dampz Mał­go­rza­ta (kl. IV e)
 2. Dąb­kow­ska Micha­li­na (kl. V b)
 3. Dąb­kow­ska Zuzan­na (kl. VI b)
 4. Hala­man Niko­la (kl. VI c)
 5. Lade­mann Juli­ta (kl. V d)
 6. Lade­mann Nata­sza (kl. V d)
 7. Lesnau Bian­ka (kl. V a)
 8. Paproc­ka Aga­ta (kl. Kl. IV a)
 9. Rojew­ska Lucy­na (kl. IV f)
 10. Sku­rat Mar­ty­na (kl. V e)
 11. Stemp­ka Wik­to­ria (kl. V a)

Dziew­czę­ta do poko­na­nia mia­ły dystans 600 metrów, gdzie mogły rywa­li­zo­wać z zawod­nicz­ka­mi z Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Płk. Sta­ni­sła­wa Dąb­ka z Sycho­wa.  Współ­za­wod­nic­two na dystan­sie trwa­ło oko­ło 3 minut, lecz na mecie lep­szy­mi bie­gacz­ka­mi oka­za­ły się uczen­ni­ce z Sycho­wa. Dru­ży­na SP nr 1 zaję­ła dru­gie miej­sce, gdzie naj­lep­szy­mi indy­wi­du­al­ny­mi wyni­ka­mi mogą poszczy­cić się Nata­sza Lade­mann i Zuzan­na Dąb­kow­ska. Gra­tu­lu­je­my całej dru­ży­nie i życzy­my dal­szy spor­to­wych osiągnięć.


Wstecz