„Sen­soNut­ki – Sen­soMisie”, czyli Sen­so­plas­ty­ka® w przedszkolu

1Tak naprawdę wszyscy wiemy, że dowol­na, nieogranic­zona zabawa dziec­ka stanowi fun­da­ment dla roz­wo­ju jego kreaty­wnoś­ci, fan­tazji, wielo­ra­kich umiejęt­noś­ci społeczno – komu­nika­cyjnych oraz wielu innych aspek­tów pozy­ty­wnie wpły­wa­ją­cych na ogól­ny rozwój przedszkolaka.
Niełat­wo jest stworzyć bez­pieczną przestrzeń wypełnioną nat­u­ral­ny­mi eko­log­iczny­mi mate­ri­ała­mi, które z reguły są trud­no dostęp­ne dla małych dłoni i poz­wolić na zabawę, prostą i sza­loną, na pełną dowol­ność w tworze­niu, miesza­niu, brudze­niu. Jak bard­zo wartoś­ciowe jest to, że w tym jed­nym cza­sie nos chłonie mno­gie zapachy, oczy oga­r­ni­a­ją cała paletę barw, dłonie, stopy, małe palusz­ki – cała powierzch­nia ciała sty­ka się z różnorod­noś­cią fak­tur i tem­per­atur! Czu­je­my się wtedy dobrze, swo­bod­nie, bez­piecznie – jesteśmy szczęśli­wi. I to wszys­tko odby­wa się w naszym przed­szkolu! Dzieci z grupy OP5B oraz OP4/5 pod opieką wychowaw­ców p. Natalii Klas oraz p. Mag­dale­ny Hinz — posi­ada­ją­cych kwal­i­fikac­je Tren­era I stop­nia zajęć Sen­so­plas­ty­ka®   z pomocą p. Renaty Landowskiej i p. Mag­dale­ny Mag­ul­skiej biorą udzi­ał w pro­jek­cie innowa­cyjnym „SenoNut­ki – Sen­soMisie” — zaję­cia z  Sen­so­plas­ty­ki® oraz z jej ele­men­ta­mi. Sen­so­plas­ty­ka® jest marką zajęć roz­wo­jowych dla dzieci i dorosłych w każdym wieku. Wpły­wa na sty­mu­lację zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku poprzez wyko­rzys­tanie bez­piecznych pro­duk­tów spoży­w­czych. W trak­cie zajęć dzieci doświad­cza­ją ciekawych zjawisk łączenia pro­duk­tów różnej fak­tu­ry, miesza­ją je, przele­wa­ją, przesy­pu­ją  i kreaty­wnie brudzą się. Sen­so­plas­ty­ka®  jest twór­czą zabawą, która wspiera na drodze roz­wo­ju oso­bis­tego, jest radoś­cią, wpły­wa na opty­mal­ny rozwój całego orga­niz­mu. Sty­mu­lu­jąc recep­to­ry wpły­wamy na rozwój połączeń ner­wowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej prze­b­ie­ga­ją wszelkie pro­cesy anal­izy i syn­tezy w umyśle zarówno małego dziec­ka jak i osób dorosłych. Ważne jest, aby nauczyć dziecko pode­j­mowa­nia zadań na miarę włas­nych możli­woś­ci, wiary we własne siły, a  w kon­sek­wencji przy­go­tować do życia  w społeczeńst­wie. Twór­c­zość plas­ty­cz­na jest jed­ną z ważniejszych form dzi­ałal­noś­ci dziec­ka w wieku przed­szkol­nym. Poprzez rysunek i inne prace plas­ty­czne poz­na­je­my naszego wychowan­ka: jego emoc­je, rozwój intelek­tu­al­ny, zain­tere­sowa­nia. Pod­czas tworzenia dziecko doz­na­je sil­nych przeżyć. Wynika­ją one nie tylko z samego dzi­ała­nia lecz także z możli­woś­ci wyraże­nia środ­ka­mi plas­ty­czny­mi włas­nych myśli i uczuć, których dziecko nie było­by w stanie opowiedzieć słowa­mi. Wychowanie plas­ty­czne pełni funkcję ter­apeu­ty­czną. Zaję­cia Sen­so­plas­ty­ki®  wzbo­ga­ca je o nowe przeży­cia związane z mieszaniem różnorod­nych pro­duk­tów spoży­w­czych. Mate­ri­ały wyko­rzys­tane do zajęć z Sen­so­plas­ty­ki®  są w 100% oparte na bez­piecznych pro­duk­tach spoży­w­czych. Pro­gram został opra­cow­any w kon­wencji metody­ki akty­wnej opartej na dzi­ała­ni­ach plas­ty­cznych dzieci. Jego zadaniem jest wspo­ma­ganie wszech­stron­nego roz­wo­ju osobowoś­ci dzieci przez pobudzanie i uspraw­ni­an­ie pro­cesów per­cepcji wiz­ual­nej oraz dzi­ałal­noś­ci plas­ty­cznej. Innowac­ja tworzy uatrak­cyjnie­nie pro­gra­mu przed­szkol­nego, spożytkowanie twór­czego potenc­jału wychowanków oraz rozwój wszech­stron­nego roz­wo­ju dzieci poprzez wielozmysłowe poz­nawanie świa­ta w cza­sie zajęć Sen­so­plas­ty­ki®  Dzi­ałal­ność ta uspoka­ja, odpręża, rozład­owu­je napię­cie emocjon­alne i mięśniowe. Zaję­cia pode­j­mowane z dzieck­iem, speł­ni­a­ją ważną rolę, ponieważ ułatwia­ją naw­iązy­wanie kon­tak­tu emocjon­al­nego oraz przy­czy­ni­a­ją się do budowa­nia właś­ci­wych relacji nauczy­ciel – dziecko, a także uczą współdzi­ała­nia  w grupie rówieśniczej.


Wstecz