„Sen­so­Nut­ki – Sen­so­Mi­sie”, czy­li Sen­so­pla­sty­ka® w przedszkolu

1Tak napraw­dę wszy­scy wie­my, że dowol­na, nie­ogra­ni­czo­na zaba­wa dziec­ka sta­no­wi fun­da­ment dla roz­wo­ju jego kre­atyw­no­ści, fan­ta­zji, wie­lo­ra­kich umie­jęt­no­ści spo­łecz­no – komu­ni­ka­cyj­nych oraz wie­lu innych aspek­tów pozy­tyw­nie wpły­wa­ją­cych na ogól­ny roz­wój przedszkolaka.
Nie­ła­two jest stwo­rzyć bez­piecz­ną prze­strzeń wypeł­nio­ną natu­ral­ny­mi eko­lo­gicz­ny­mi mate­ria­ła­mi, któ­re z regu­ły są trud­no dostęp­ne dla małych dło­ni i pozwo­lić na zaba­wę, pro­stą i sza­lo­ną, na peł­ną dowol­ność w two­rze­niu, mie­sza­niu, bru­dze­niu. Jak bar­dzo war­to­ścio­we jest to, że w tym jed­nym cza­sie nos chło­nie mno­gie zapa­chy, oczy ogar­nia­ją cała pale­tę barw, dło­nie, sto­py, małe palusz­ki – cała powierzch­nia cia­ła sty­ka się z róż­no­rod­no­ścią fak­tur i tem­pe­ra­tur! Czu­je­my się wte­dy dobrze, swo­bod­nie, bez­piecz­nie – jeste­śmy szczę­śli­wi. I to wszyst­ko odby­wa się w naszym przed­szko­lu! Dzie­ci z gru­py OP5B oraz OP4/5 pod opie­ką wycho­waw­ców p. Nata­lii Klas oraz p. Mag­da­le­ny Hinz — posia­da­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje Tre­ne­ra I stop­nia zajęć Sen­so­pla­sty­ka®   z pomo­cą p. Rena­ty Lan­dow­skiej i p. Mag­da­le­ny Magul­skiej bio­rą udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym „Seno­Nut­ki – Sen­so­Mi­sie” — zaję­cia z  Sen­so­pla­sty­ki® oraz z jej ele­men­ta­mi. Sen­so­pla­sty­ka® jest mar­ką zajęć roz­wo­jo­wych dla dzie­ci i doro­słych w każ­dym wie­ku. Wpły­wa na sty­mu­la­cję zmy­słów: wzro­ku, słu­chu, doty­ku, węchu i sma­ku poprzez wyko­rzy­sta­nie bez­piecz­nych pro­duk­tów spo­żyw­czych. W trak­cie zajęć dzie­ci doświad­cza­ją cie­ka­wych zja­wisk łącze­nia pro­duk­tów róż­nej fak­tu­ry, mie­sza­ją je, prze­le­wa­ją, prze­sy­pu­ją  i kre­atyw­nie bru­dzą się. Sen­so­pla­sty­ka®  jest twór­czą zaba­wą, któ­ra wspie­ra na dro­dze roz­wo­ju oso­bi­ste­go, jest rado­ścią, wpły­wa na opty­mal­ny roz­wój całe­go orga­ni­zmu. Sty­mu­lu­jąc recep­to­ry wpły­wa­my na roz­wój połą­czeń ner­wo­wych w mózgu. Im jest ich wię­cej, tym „łatwiej” nam się myśli, tym spraw­niej prze­bie­ga­ją wszel­kie pro­ce­sy ana­li­zy i syn­te­zy w umy­śle zarów­no małe­go dziec­ka jak i osób doro­słych. Waż­ne jest, aby nauczyć dziec­ko podej­mo­wa­nia zadań na mia­rę wła­snych moż­li­wo­ści, wia­ry we wła­sne siły, a  w kon­se­kwen­cji przy­go­to­wać do życia  w spo­łe­czeń­stwie. Twór­czość pla­stycz­na jest jed­ną z waż­niej­szych form dzia­łal­no­ści dziec­ka w wie­ku przed­szkol­nym. Poprzez rysu­nek i inne pra­ce pla­stycz­ne pozna­je­my nasze­go wycho­wan­ka: jego emo­cje, roz­wój inte­lek­tu­al­ny, zain­te­re­so­wa­nia. Pod­czas two­rze­nia dziec­ko dozna­je sil­nych prze­żyć. Wyni­ka­ją one nie tyl­ko z same­go dzia­ła­nia lecz tak­że z moż­li­wo­ści wyra­że­nia środ­ka­mi pla­stycz­ny­mi wła­snych myśli i uczuć, któ­rych dziec­ko nie było­by w sta­nie opo­wie­dzieć sło­wa­mi. Wycho­wa­nie pla­stycz­ne peł­ni funk­cję tera­peu­tycz­ną. Zaję­cia Sen­so­pla­sty­ki®  wzbo­ga­ca je o nowe prze­ży­cia zwią­za­ne z mie­sza­niem róż­no­rod­nych pro­duk­tów spo­żyw­czych. Mate­ria­ły wyko­rzy­sta­ne do zajęć z Sen­so­pla­sty­ki®  są w 100% opar­te na bez­piecz­nych pro­duk­tach spo­żyw­czych. Pro­gram został opra­co­wa­ny w kon­wen­cji meto­dy­ki aktyw­nej opar­tej na dzia­ła­niach pla­stycz­nych dzie­ci. Jego zada­niem jest wspo­ma­ga­nie wszech­stron­ne­go roz­wo­ju oso­bo­wo­ści dzie­ci przez pobu­dza­nie i uspraw­nia­nie pro­ce­sów per­cep­cji wizu­al­nej oraz dzia­łal­no­ści pla­stycz­nej. Inno­wa­cja two­rzy uatrak­cyj­nie­nie pro­gra­mu przed­szkol­ne­go, spo­żyt­ko­wa­nie twór­cze­go poten­cja­łu wycho­wan­ków oraz roz­wój wszech­stron­ne­go roz­wo­ju dzie­ci poprzez wie­lo­zmy­sło­we pozna­wa­nie świa­ta w cza­sie zajęć Sen­so­pla­sty­ki®  Dzia­łal­ność ta uspo­ka­ja, odprę­ża, roz­ła­do­wu­je napię­cie emo­cjo­nal­ne i mię­śnio­we. Zaję­cia podej­mo­wa­ne z dziec­kiem, speł­nia­ją waż­ną rolę, ponie­waż uła­twia­ją nawią­zy­wa­nie kon­tak­tu emo­cjo­nal­ne­go oraz przy­czy­nia­ją się do budo­wa­nia wła­ści­wych rela­cji nauczy­ciel – dziec­ko, a tak­że uczą współ­dzia­ła­nia  w gru­pie rówieśniczej.


Wstecz