Samu­el Przy­tar­ski nowym arcy­mi­strzem naszej szko­ły w szachach

20240327_150852Sza­chy mają wła­sne zasa­dy, swój kodeks etycz­ny. Przed i po roz­gryw­ce nale­ży podać rękę prze­ciw­ni­ko­wi, życzyć mu szczę­ścia i wyra­zić uzna­nie dla wyma­ga­ją­cej par­tii. Pięk­ne zasa­dy fair play w sza­chach ozna­cza­ją sza­cu­nek dla prze­ciw­ni­ka, dla jego umie­jęt­no­ści oraz jego stra­te­gii. Gra w sza­chy uczy logicz­ne­go myśle­nia, spo­ko­ju ducha, umie­jęt­no­ści prze­wi­dy­wa­nia i planowania.
Kształ­tu­je rów­nież zdol­ność kon­cen­tra­cji i ana­li­tycz­ne­go myśle­nia, zwięk­sza IQ i popra­wia zdol­no­ści geo­me­trycz­ne. Wycho­dząc naprze­ciw tym ocze­ki­wa­niom, jak co roku orga­ni­zu­je­my w naszej szko­le tur­niej sza­cho­wy. Zma­ga­nia o tytuł arcy­mi­strza w kat. klas IV-VIII odby­ły się w dniu 27 mar­ca 2024 r. Po wie­lu emo­cjo­nu­ją­cych par­tiach wyło­ni­li­śmy nasze­go szkol­ne­go arcy­mi­strza, któ­rym został Samu­el Przy­tar­ski. Na podium zna­leź­li się jesz­cze Tymo­te­usz Resz­ke i Filip Kosz­nik. Gra­tu­lu­je­my naszym mistrzom i zachę­ca­my was wszyst­kich do rywa­li­za­cji w „grze królów”!


Wstecz