Samo­rząd Uczniow­ski na rok szkol­ny 2021/22 wybrany!

129 wrze­śnia odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Do udzia­łu w wybo­rach upraw­nio­nych było 251 osób, a uczest­ni­czy­ło w nich 224 uczniów. Ucznio­wie wybie­ra­li człon­ków Zarzą­du Samo­rzą­du Uczniow­skie­go spo­śród sze­ściu kandydatów.
Prze­wod­ni­czą­cą Samo­rzą­du Uczniow­skie­go zosta­ła Zuzan­na Szul­ta z kl. VIIa, a pozo­sta­ły­mi jego człon­ka­mi: Oli­wia Richert kl. Va, Maja Pobłoc­ka kl. Vc, Anto­ni­na Rosak kl Vd, Zofia Zim­ny kl. VI b oraz Cyprian Leśniew­ski kl. Vb. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na reali­za­cję ich wybor­czych obiet­nic! Wszyst­kim tego­rocz­nym kan­dy­da­tom dzię­ku­je­my za udział w wyborach.


Wstecz