Samorząd szkol­ny zaprasza do wzię­cia udzi­ału w akcji WALENTYNKI

Żyje­my w trud­nym i dzi­wnym cza­sie, w którym jesteśmy zmuszeni zmienić część naszych przyzwycza­jeń. Postara­jmy się, aby cho­ci­aż to wspani­ałe świę­to zostało odpowied­nio cele­browane. Prosimy o wyko­nanie sobie zdję­cia z jakimś czer­wonym akcen­tem lub innym związanym z walen­tynka­mi. (bluz­ka, sukien­ka, ser­dusz­ka, czer­wone balony) Zdję­cia proszę przesłać do czwartku 10-02-2022 na maila pani Agniesz­ki Sit­ny a.sitny@sp.luzino.pl. Ze zdjęć zostanie wyko­nany film i umieszc­zony na stron­ie szkoły.

Poz­draw­iamy
Opiekunowie Samorzą­du