Samo­rząd szkol­ny zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w akcji WALENTYNKI

Żyje­my w trud­nym i dziw­nym cza­sie, w któ­rym jeste­śmy zmu­sze­ni zmie­nić część naszych przy­zwy­cza­jeń. Posta­raj­my się, aby cho­ciaż to wspa­nia­łe świę­to zosta­ło odpo­wied­nio cele­bro­wa­ne. Pro­si­my o wyko­na­nie sobie zdję­cia z jakimś czer­wo­nym akcen­tem lub innym zwią­za­nym z walen­tyn­ka­mi. (bluz­ka, sukien­ka, ser­dusz­ka, czer­wo­ne balo­ny) Zdję­cia pro­szę prze­słać do czwart­ku 10-02-2022 na maila pani Agniesz­ki Sit­ny a.sitny@sp.luzino.pl. Ze zdjęć zosta­nie wyko­na­ny film i umiesz­czo­ny na stro­nie szkoły.

Pozdra­wia­my
Opie­ku­no­wie Samorządu