Przy­go­towu­je­my zdrowe kanapki

3W ramach pro­fi­lak­ty­ki zdrowego żywienia dzieci z grupy OP6E i OP6C pod­czas swoich zajęć wykon­ały samodziel­nie zdrowe kanap­ki. Tego dnia dzieci przyniosły na zaję­cia potrzeb­ne produkty.
Pełne zapału do przy­go­towa­nia posiłku, swo­je zadanie wykon­ały doskonale. Kanap­ki były smaczne, pięknie ozdo­bione, a przede wszys­tkim zdrowe. Zan­im przed­szko­la­ki zabrały się do pra­cy roz­maw­iały o tym jakie pro­duk­ty należy jeść, żeby być zdrowym, dlaczego musimy się zdrowo odży­wiać i jeść śni­adanie. Dzię­ki takim kuli­narnym warsz­tatom dzieci uczą się, czym jest kul­tura spoży­wa­nia posiłków,  higiena ich przy­go­towywa­nia oraz rozwi­ja­ją swo­ją kreaty­wność i  wyobraźnię. Dzieci pod­sumowały śni­adanie mówiąc:  „Samodziel­nie zro­bione kanap­ki smaku­ją najlepiej!!!”


Wstecz