Przy­go­to­wu­je­my zdro­we kanapki

3W ramach pro­fi­lak­ty­ki zdro­we­go żywie­nia dzie­ci z gru­py OP6E i OP6C pod­czas swo­ich zajęć wyko­na­ły samo­dziel­nie zdro­we kanap­ki. Tego dnia dzie­ci przy­nio­sły na zaję­cia potrzeb­ne produkty.
Peł­ne zapa­łu do przy­go­to­wa­nia posił­ku, swo­je zada­nie wyko­na­ły dosko­na­le. Kanap­ki były smacz­ne, pięk­nie ozdo­bio­ne, a przede wszyst­kim zdro­we. Zanim przed­szko­la­ki zabra­ły się do pra­cy roz­ma­wia­ły o tym jakie pro­duk­ty nale­ży jeść, żeby być zdro­wym, dla­cze­go musi­my się zdro­wo odży­wiać i jeść śnia­da­nie. Dzię­ki takim kuli­nar­nym warsz­ta­tom dzie­ci uczą się, czym jest kul­tu­ra spo­ży­wa­nia posił­ków,  higie­na ich przy­go­to­wy­wa­nia oraz roz­wi­ja­ją swo­ją kre­atyw­ność i  wyobraź­nię. Dzie­ci pod­su­mo­wa­ły śnia­da­nie mówiąc:  „Samo­dziel­nie zro­bio­ne kanap­ki sma­ku­ją najlepiej!!!”


Wstecz