Orga­ni­za­c­ja rozpoczę­cia roku szkol­nego 2020/2021

Rozpoczę­cie roku szkol­nego odbędzie się 1.09.2020 r. według następu­jącego harmonogramu←kliknij tutaj

Uczniowie (podob­nie jak na zakończe­nie roku szkol­nego) zbier­a­ją się o wyz­nac­zonych godz­i­nach przy odpowied­nim wejś­ciu, gdzie oczeku­ją na wychowaw­cę, z którym udadzą się do sali.

Obow­iązu­je zakaz wstępu rodz­iców do szkoły. W dniu rozpoczę­cia roku szkol­nego nie będzie to doty­czyło rodz­iców (opiekunów) dzieci z odd­zi­ałów przed­szkol­nych, uczniów klas I, klas IV, dzieci nowo przyję­tych do szkoły oraz klasy IIB i IIID, w których nastąpiła zmi­ana wychowaw­cy. (jeden dorosły na jed­no dziecko). Dorosłych obow­iązu­ją  masecz­ki. W przy­pad­ku uczniów masecz­ki są zalecane. 

Przy­pom­i­namy o bezwzględ­nym zakazie przyprowadza­nia do szkoły dzieci z objawa­mi gry­popodob­ny­mi (kaszel, gorącz­ka, infekc­ja górnych dróg oddechowych).

Przy­dzi­ał dzieci do poszczegól­nych odd­zi­ałów zostanie wywies­zony w dniu 31.08.2020 r.

Listy dzieci z odd­zi­ałów przed­szkol­nych – wejś­cie nr 3 (wejś­cie do szkoły od strony hali).

Przy­dzi­ał do klas I i IV – wejś­cie nr 1 (główne wejś­cie szkoły).