Orga­ni­za­cja roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2020/2021

Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go odbę­dzie się 1.09.2020 r. według nastę­pu­ją­ce­go harmonogramu←kliknij tutaj

Ucznio­wie (podob­nie jak na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go) zbie­ra­ją się o wyzna­czo­nych godzi­nach przy odpo­wied­nim wej­ściu, gdzie ocze­ku­ją na wycho­waw­cę, z któ­rym uda­dzą się do sali.

Obo­wią­zu­je zakaz wstę­pu rodzi­ców do szko­ły. W dniu roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go nie będzie to doty­czy­ło rodzi­ców (opie­ku­nów) dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych, uczniów klas I, klas IV, dzie­ci nowo przy­ję­tych do szko­ły oraz kla­sy IIB i IIID, w któ­rych nastą­pi­ła zmia­na wycho­waw­cy. (jeden doro­sły na jed­no dziec­ko). Doro­słych obo­wią­zu­ją  masecz­ki. W przy­pad­ku uczniów masecz­ki są zalecane. 

Przy­po­mi­na­my o bez­względ­nym zaka­zie przy­pro­wa­dza­nia do szko­ły dzie­ci z obja­wa­mi gry­po­po­dob­ny­mi (kaszel, gorącz­ka, infek­cja gór­nych dróg oddechowych).

Przy­dział dzie­ci do poszcze­gól­nych oddzia­łów zosta­nie wywie­szo­ny w dniu 31.08.2020 r.

Listy dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych – wej­ście nr 3 (wej­ście do szko­ły od stro­ny hali).

Przy­dział do klas I i IV – wej­ście nr 1 (głów­ne wej­ście szkoły).