Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2019/2020

SONY DSC„Tysiące szkół, tysiące klas rozwarło swo­je bramy… Do wspól­nej pra­cy stańmy dziś. Uwa­ga! Za-czy-na-my!…”Dnia 2 wrześ­nia o godz.9:00 w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczę­cia roku szkol­nego 2019/2020.
Szkol­ny poczet wprowadz­ił sztan­dar oraz odśpiewany został hymn Pol­s­ki. Dyrek­tor pow­itał serdecznie wszys­t­kich zgro­mad­zonych: uczniów, rodz­iców, władze gminy Luzi­no, księży, nauczy­cieli ‚w tym tych nowo zatrud­nionych. Dowiedzieliśmy się, że w szkole jest praw­ie 800 uczniów, a edukacją naszych uczniów zaj­mować się będzie 70 nauczy­cieli. Pra­cown­i­cy obsłu­gi i admin­is­tracji dołożą wszel­kich starań, aby orga­ni­za­c­ja edukacji odby­wała się bez zakłóceń i bez­piecznie. W tym roku szkol­nym pojawi się parę nowoś­ci. Zostanie zor­ga­ni­zowana przestrzeń wypoczynkowo-ruchowa dla dzieci klas młod­szych oraz zostanie otwarty dłu­go oczeki­wany sklepik. Przemówienia wygłosili również wójt gminy Luzi­no-pan Jarosław Wejer oraz prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców — pani Iwona Naczk . Wszyscy życzyli uczniom i nauczy­cielom  udanego roku szkol­nego oraz real­iza­cji i speł­ni­a­nia swoich marzeń.


Wstecz