„Rok rze­ki Wisły”

SONY DSCMając w pamię­ci wyda­rze­nia zwią­za­ne z rokiem Wisły- kró­lo­wej pol­skich rzek, biblio­te­ka szkol­na ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać wraz z ucznia­mi „żywą” wysta­wę pt. „Rok rze­ki Wisły”. Wisła pły­nie przez wszyst­kie pol­skie ser­ca, jest sym­bo­lem naszej pol­sko­ści i toż­sa­mo­ści. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wysta­wą w dniach 09.04.2018–30.04.2018.