Rok Lema w ZSP w Luzinie

128 wrze­śnia ucznio­wie kla­sy 5 d, pod opie­ką nauczy­cie­la wycho­waw­cy, pani Jolan­ty Bań­ko oraz nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, pani Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej, uda­li się do Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Luzi­nie, gdzie odby­wa­ła się wysta­wa prac pol­skich arty­stów oraz wysta­wa gra­fik Danie­la Mro­za, któ­rzy zin­ter­pre­to­wa­li pla­stycz­nie książ­ki Sta­ni­sła­wa Lema.
W tym roku obcho­dzi­my 100. rocz­ni­cę uro­dzin pol­skie­go pisa­rza, któ­re­go książ­ki są naj­czę­ściej tłu­ma­czo­ne na języ­ki obce spo­śród twór­ców lite­ra­tu­ry w Pol­sce. Inte­li­gent­na, prze­wrot­na lite­ra­tu­ra Lema jest zaska­ku­ją­co aktu­al­na. Pod­czas oglą­da­nia prac ucznio­wie mogli za pomo­cą kodów  QR odsłu­chać frag­men­tów audio­bo­oków z dzieł auto­ra, któ­re były inspi­ra­cją dla stwo­rze­nia arty­stycz­nych prac. Twór­cze spo­tka­nie, wpro­wa­dza­ło mło­dych ludzi w świat innych wymia­rów, świat „gwiaz­do­wy”, świat Lema.


Wstecz