Rok Lema w ZSP w Luzinie

128 wrześ­nia uczniowie klasy 5 d, pod opieką nauczy­ciela wychowaw­cy, pani Jolan­ty Bańko oraz nauczy­ciela bib­liotekarza, pani Katarzyny Wyskock­iej, udali się do Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Luzinie, gdzie odby­wała się wys­tawa prac pol­s­kich artys­tów oraz wys­tawa grafik Daniela Mroza, którzy zin­ter­pre­towali plas­ty­cznie książ­ki Stanisława Lema.
W tym roku obchodz­imy 100. rocznicę urodzin pol­skiego pis­arza, którego książ­ki są najczęś­ciej tłu­mac­zone na języ­ki obce spośród twór­ców lit­er­atu­ry w Polsce. Inteligent­na, przewrot­na lit­er­atu­ra Lema jest zaskaku­ją­co aktu­al­na. Pod­czas oglą­da­nia prac uczniowie mogli za pomocą kodów  QR odsłuchać frag­men­tów audio­booków z dzieł auto­ra, które były inspiracją dla stworzenia artysty­cznych prac. Twór­cze spotkanie, wprowadza­ło młodych ludzi w świat innych wymi­arów, świat „gwiaz­dowy”, świat Lema.


Wstecz