“Rod­nô mòwa” online

2Oli­wier Socha z grupy przed­szkol­nej 0P4B oraz Woj­ciech Gajows­ki z klasy 4B w min­ionym tygod­niu reprezen­towali naszą szkołę w finale konkur­su “Rod­nô mòwa” w Chmielnie.
W tym roku szkol­nym orga­ni­zowany był on w niety­powej formie — online. Chłop­cy recy­towali wier­sze w języku kaszub­skim, zaś ich rodz­ice przesłali nagra­nia video z ich recy­tacją do Chmiel­na, gdzie konkurs zostanie rozstrzyg­nię­ty. Serdecznie grat­u­lu­je­my chłop­com za godne reprezen­towanie naszej szkoły . Doce­ni­amy przede wszys­tkim ich wysiłek oraz chęć udzi­ału w konkur­sie online tuż przed wakacjami.


Wstecz