“Rod­nô mòwa” online

2Oli­wier Socha z gru­py przed­szkol­nej 0P4B oraz Woj­ciech Gajow­ski z kla­sy 4B w minio­nym tygo­dniu repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę w fina­le kon­kur­su “Rod­nô mòwa” w Chmielnie.
W tym roku szkol­nym orga­ni­zo­wa­ny był on w nie­ty­po­wej for­mie — onli­ne. Chłop­cy recy­to­wa­li wier­sze w języ­ku kaszub­skim, zaś ich rodzi­ce prze­sła­li nagra­nia video z ich recy­ta­cją do Chmiel­na, gdzie kon­kurs zosta­nie roz­strzy­gnię­ty. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my chłop­com za god­ne repre­zen­to­wa­nie naszej szko­ły . Doce­nia­my przede wszyst­kim ich wysi­łek oraz chęć udzia­łu w kon­kur­sie onli­ne tuż przed wakacjami.


Wstecz