Rekru­ta­cja

Infor­mu­je­my, że od dnia 28 maja 2024 r. w szko­le (Szkol­na 13) na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się listy dzie­ci przy­ję­tych do oddzia­łów przed­szkol­nych i kla­sy pierw­szej w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym.