Rekru­ta­cja

Infor­mu­je­my, że listy dzie­ci zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Przed­szko­la nr 2 i do pierw­szej kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 na rok szkol­ny 2024/2025 dostęp­ne są na tabli­cy ogło­szeń w budyn­ku szko­ły, ul. Szkol­na 13.