Reko­lek­cje 2018

W dniach 26 — 28 lute­go 2018r. ucznio­wie naszej szko­ły bio­rą udział w reko­lek­cjach wiel­ko­post­nych. W tym cza­sie zaję­cia lek­cyj­ne obo­wiąz­ko­we i dodat­ko­we nie odby­wa­ją się. Ponow­ne roz­po­czę­cie zajęć dydak­tycz­nych nastą­pi 01 mar­ca 2018r. Plan reko­lek­cji w załączniku.

PLAN REKOLEKCJI — klik­nij i pobierz