Rekolekc­je 2018

W dni­ach 26 — 28 lutego 2018r. uczniowie naszej szkoły biorą udzi­ał w rekolekc­jach wielko­post­nych. W tym cza­sie zaję­cia lek­cyjne obow­iązkowe i dodatkowe nie odby­wa­ją się. Ponowne rozpoczę­cie zajęć dydak­ty­cznych nastąpi 01 mar­ca 2018r. Plan rekolekcji w załączniku.

PLAN REKOLEKCJI — kliknij i pobierz