Recy­ta­to­rzy na start

Dnia 22 lute­go 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się szkol­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Pro­zy i Poezji Pol­skiej dla klas IV — VI. W tur­nie­ju wzię­ło udział 10 uczest­ni­ków z klas IV — VI. Uczest­ni­cy przy­go­to­wa­li po dwa utwo­ry poetyc­kie. Łącz­ny czas pre­zen­ta­cji, zgod­nie z regu­la­mi­nem, nie prze­kra­czał 6 minut.
Recy­ta­to­rzy zapre­zen­to­wa­li sze­ro­ki wachlarz tek­stów .Zna­la­zły się tu utwo­ry kla­sycz­ne, jak i współ­cze­snych auto­rów. Wszy­scy uczest­ni­cy tur­nie­ju zapre­zen­to­wa­li wyso­ki poziom inter­pre­ta­cji utwo­rów m.in. j. Brze­chwy, W. Szym­bor­skiej, B. Leśmia­na, W. Cho­tom­skiej i innych twór­ców poezji pol­skiej.
W kon­kur­sie przy­zna­no : I miej­sce — Zuzan­na Sikor­ra kl. VI b II miej­sce – Pau­la Tobias kl. VI a III miej­sce – Mag­da­le­na Post kl. VI d Wyróż­nio­no : Wero­ni­kę Bla­dow­ską kl. V a, Mał­go­rza­tę Lan­ga kl. V a, Eli­zę Orze­szek kl. V c, Aga­tę Szur kl. VI c.
Do II eta­pu kon­kur­su zakwa­li­fi­ko­wa­ły się Zuzan­na Sikor­ra i Pau­la Tobias. Wszyst­kim uczest­ni­kom tur­nie­ju oraz nauczy­cie­lom, któ­rzy przy­go­to­wa­li uczniów do kon­kur­su dzię­ku­je­my i gra­tu­lu­je­my .Trzy­ma­my kciu­ki za Zuzię i Pau­lę, któ­re będą repre­zen­to­wa­ły naszą szko­łę w Eli­mi­na­cjach Gmin­nych Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Pro­zy i Poezji Polskiej.

Wstecz