Recy­ta­torzy na start

Dnia 22 lutego 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się szkolne elim­i­nac­je Konkur­su Recy­ta­torskiego Prozy i Poezji Pol­skiej dla klas IV — VI. W turnieju wzięło udzi­ał 10 uczest­ników z klas IV — VI. Uczest­ni­cy przy­go­towali po dwa utwory poe­t­y­ck­ie. Łączny czas prezen­tacji, zgod­nie z reg­u­laminem, nie przekraczał 6 min­ut.
Recy­ta­torzy zaprezen­towali sze­ro­ki wach­larz tek­stów .Znalazły się tu utwory klasy­czne, jak i współczes­nych autorów. Wszyscy uczest­ni­cy turnieju zaprezen­towali wyso­ki poziom inter­pre­tacji utworów m.in. j. Brzech­wy, W. Szym­borskiej, B. Leśmi­ana, W. Chotom­skiej i innych twór­ców poezji pol­skiej.
W konkur­sie przyz­nano : I miejsce — Zuzan­na Siko­r­ra kl. VI b II miejsce – Paula Tobias kl. VI a III miejsce – Mag­dale­na Post kl. VI d Wyróżniono : Weronikę Blad­owską kl. V a, Mał­gorza­tę Lan­ga kl. V a, Elizę Orzeszek kl. V c, Agatę Szur kl. VI c.
Do II eta­pu konkur­su zak­wal­i­fikowały się Zuzan­na Siko­r­ra i Paula Tobias. Wszys­tkim uczest­nikom turnieju oraz nauczy­cielom, którzy przy­go­towali uczniów do konkur­su dzięku­je­my i grat­u­lu­je­my .Trzy­mamy kciu­ki za Zuz­ię i Paulę, które będą reprezen­towały naszą szkołę w Elim­i­nac­jach Gmin­nych Konkur­su Recy­ta­torskiego Prozy i Poezji Polskiej.

Wstecz