Real­iza­c­ja pro­jek­tu „Pol­s­ka folk­lorem malowana”

1Orga­ni­za­torem i koor­dy­na­torem pro­jek­tu jest Szkoła Pod­sta­wowa w Łeb­nie koło Wejherowa, a sekre­tarz stanu w Min­is­terst­wie Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego-Jarosław Sell­in, objął nad nim patronat honorowy.
Pier­wszym etapem pro­jek­tu było zamieszcze­nie w zamkniętej grupie mediów społecznoś­ciowych prezen­tacji o swoim region­ie. Obec­nie, korzys­ta­jąc z mate­ri­ałów innych szkół i przed­szkoli, poz­na­je­my inne regiony Pol­s­ki. W czer­w­cu nasze świ­etlicza­ki poz­nały Pod­karpa­cie, Małopol­skę i wojew­ództ­wo świę­tokrzyskie. Poz­nały ich najważniejsze mias­ta, zabyt­ki, kul­turę oraz oby­cza­je. Na tym jed­nak nasza podróż się nie kończy, przed nami do zwiedzenia jeszcze kil­ka ciekawych miejsc w Polsce.


Wstecz