Reali­za­cja pro­jek­tu „Pol­ska folk­lo­rem malowana”

1Orga­ni­za­to­rem i koor­dy­na­to­rem pro­jek­tu jest Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Łeb­nie koło Wej­he­ro­wa, a sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go-Jaro­sław Sel­lin, objął nad nim patro­nat honorowy.
Pierw­szym eta­pem pro­jek­tu było zamiesz­cze­nie w zamknię­tej gru­pie mediów spo­łecz­no­ścio­wych pre­zen­ta­cji o swo­im regio­nie. Obec­nie, korzy­sta­jąc z mate­ria­łów innych szkół i przed­szko­li, pozna­je­my inne regio­ny Pol­ski. W czerw­cu nasze świe­tli­cza­ki pozna­ły Pod­kar­pa­cie, Mało­pol­skę i woje­wódz­two świę­to­krzy­skie. Pozna­ły ich naj­waż­niej­sze mia­sta, zabyt­ki, kul­tu­rę oraz oby­cza­je. Na tym jed­nak nasza podróż się nie koń­czy, przed nami do zwie­dze­nia jesz­cze kil­ka cie­ka­wych miejsc w Polsce.


Wstecz