Reali­za­cja pro­jek­tu „Emo­cja”- moduł II „Wyobraź­nia”

1W listo­pa­dzie i grud­niu dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go reali­zo­wa­ły 2 moduł pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „ Emo­cja”. Pod­czas zajęć dzie­ci nauczy­ły się czym jest wyobraź­nia oraz jak ją wyra­zić sło­wa­mi. Sta­ra­li­śmy się odkryć w sobie magicz­ną moc dzię­ki któ­rej powsta­ją cie­ka­we pomysły. 
Dowie­dzie­li­śmy się rów­nież jak moż­na tre­no­wać swo­ją wyobraź­nię. Dzie­ci oma­wia­ły swo­je samo­po­czu­cie oraz uczu­cia towa­rzy­szą­ce poszcze­gól­nym zada­niom. Wpro­wa­dze­niem w temat było „Magicz­ne pudeł­ko”, a zada­niem dzie­ci — odgad­nię­cie, co się w nim znaj­du­je. Mie­li oka­zję poroz­ma­wiać na temat opo­wia­da­nia „Żół­ty balo­nik”, dzię­ki któ­re­mu wczu­wa­jąc się w rolę boha­te­rów opo­wia­da­nia, przy­bli­ży­li sobie poję­cie empa­tii oraz wyobraź­ni. Nato­miast ele­men­tem wzbu­dza­ją­cym duże zain­te­re­so­wa­nie było prze­pro­wa­dze­nie eks­pe­ry­men­tu z uży­ciem balo­na – poka­za­nie zja­wi­ska elek­tro­sta­tycz­ne­go. Następ­nie każ­de dziec­ko odko­do­wa­ło obra­zek oraz stwo­rzy­ło balo­nik według wła­sne­go pro­jek­tu. Pod­czas relak­sa­cyj­nych zajęć rucho­wych, uży­wa­jąc wyobraź­ni, uda­li się w „Lot balo­nem” oraz wyko­na­li taniec wyobraź­ni. Owa relak­sa­cja dała impuls do dal­szych roz­wa­żań na temat oso­bi­stych odczuć i wyobra­żeń. Z kolei film „Cza­row­ni­ca na mio­tle” dopro­wa­dził do zasta­no­wie­nia się nad war­to­ścia­mi taki­mi jak przy­jaźń, współ­pra­ca, tole­ran­cja, chęć dzie­le­nia się oraz zro­zu­mie­nie i wyro­zu­mia­łość dla innych. Moduł o wyobraź­ni bar­dzo nam się podo­bał. Krok po kro­ku roz­bu­dza­li­śmy swo­ją wyobraź­nię i fan­ta­zję. To wła­śnie pomy­sło­wość i kre­atyw­ność spra­wia­ją, że dziec­ko nigdy się nie nudzi. To była super zaba­wa. Cze­ka­my na kolej­ne moduły.


Wstecz