Real­iza­c­ja pro­jek­tu „Emoc­ja”- mod­uł II „Wyobraź­nia”

1W listopadzie i grud­niu dzieci z odd­zi­ału przed­szkol­nego real­i­zowały 2 mod­uł pro­jek­tu eduka­cyjnego „ Emoc­ja”. Pod­czas zajęć dzieci nauczyły się czym jest wyobraź­nia oraz jak ją wyraz­ić słowa­mi. Staral­iśmy się odkryć w sobie mag­iczną moc dzię­ki której pow­sta­ją ciekawe pomysły. 
Dowiedzieliśmy się również jak moż­na trenować swo­ją wyobraźnię. Dzieci omaw­iały swo­je samopoczu­cie oraz uczu­cia towarzyszące poszczegól­nym zadan­iom. Wprowadze­niem w tem­at było „Mag­iczne pudełko”, a zadaniem dzieci — odgad­nię­cie, co się w nim zna­j­du­je. Mieli okazję poroz­maw­iać na tem­at opowiada­nia „Żół­ty balonik”, dzię­ki które­mu wczuwa­jąc się w rolę bohaterów opowiada­nia, przy­bliżyli sobie poję­cie empatii oraz wyobraźni. Nato­mi­ast ele­mentem wzbudza­ją­cym duże zain­tere­sowanie było przeprowadze­nie ekspery­men­tu z uży­ciem balona – pokazanie zjawiska elek­trostaty­cznego. Następ­nie każde dziecko odkodowało obrazek oraz stworzyło balonik według włas­nego pro­jek­tu. Pod­czas relak­sacyjnych zajęć ruchowych, uży­wa­jąc wyobraźni, udali się w „Lot balonem” oraz wykon­ali taniec wyobraźni. Owa relak­sac­ja dała impuls do dal­szych rozważań na tem­at oso­bistych odczuć i wyobrażeń. Z kolei film „Czarown­i­ca na mio­tle” doprowadz­ił do zas­tanowienia się nad wartoś­ci­a­mi taki­mi jak przy­jaźń, współpra­ca, tol­er­anc­ja, chęć dzie­le­nia się oraz zrozu­mie­nie i wyrozu­mi­ałość dla innych. Mod­uł o wyobraźni bard­zo nam się podobał. Krok po kroku rozbudza­l­iśmy swo­ją wyobraźnię i fan­tazję. To właśnie pomysłowość i kreaty­wność spraw­ia­ją, że dziecko nigdy się nie nudzi. To była super zabawa. Czekamy na kole­jne moduły.


Wstecz