Reali­za­cja pro­gra­mu „Aktyw­ny powrót do szko­ły – WF z AWF”

obrazek-WFzAWFMini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki przy­go­to­wa­ło poza­lek­cyj­ne zaję­cia spor­to­we, któ­re reali­zo­wa­ne są w ramach pro­gra­mu „WF z AWF – Aktyw­ny powrót uczniów do szko­ły”. Celem pro­gra­mu jest wal­ka ze skut­ka­mi pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa przez popra­wę sta­nu kon­dy­cji fizycz­nej dzie­ci i mło­dzie­ży oraz wspar­cie uczniów w powro­cie do peł­nej spraw­no­ści fizycz­nej po dłu­go­trwa­łym okre­sie nauki zdalnej.
Rów­nież w naszej szko­le odby­wa­ją się zaję­cia spor­to­we w ramach tego pro­jek­tu. Reali­zo­wa­ne są dwa razy w tygo­dniu w wymia­rze dwóch godzin lek­cyj­nych. Ucznio­wie chęt­nie bio­rą udział w dodat­ko­wej aktyw­no­ści fizycz­nej, któ­rej celem nie jest przy­go­to­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży do rywa­li­za­cji spor­to­wej, a aktyw­ny roz­wój uczniów i integracja.

Wstecz