Real­iza­c­ja pro­gra­mu „Akty­wny powrót do szkoły – WF z AWF”

obrazek-WFzAWFMin­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki przy­go­towało poza­lek­cyjne zaję­cia sportowe, które real­i­zowane są w ramach pro­gra­mu „WF z AWF – Akty­wny powrót uczniów do szkoły”. Celem pro­gra­mu jest wal­ka ze skutka­mi pan­demii koron­awirusa przez poprawę stanu kondy­cji fizy­cznej dzieci i młodzieży oraz wspar­cie uczniów w powro­cie do pełnej sprawnoś­ci fizy­cznej po dłu­gotr­wałym okre­sie nau­ki zdalnej.
Również w naszej szkole odby­wa­ją się zaję­cia sportowe w ramach tego pro­jek­tu. Real­i­zowane są dwa razy w tygod­niu w wymi­arze dwóch godzin lek­cyjnych. Uczniowie chęt­nie biorą udzi­ał w dodatkowej akty­wnoś­ci fizy­cznej, której celem nie jest przy­go­towanie dzieci i młodzieży do rywal­iza­cji sportowej, a akty­wny rozwój uczniów i integracja.

Wstecz