Rado­sne powi­ta­nie Wiosny 

Wresz­cie nade­szła kolo­ro­wa, rado­sna, upra­gnio­na Pani Wio­sna! Przed­szko­la­ki z naszej szko­ły przy­wi­ta­ły ją barw­nym, roz­śpie­wa­nym koro­wo­dem 21 mar­ca w sło­necz­ny, ponie­dział­ko­wy pora­nek. Po powro­cie uśmiech­nię­te­go pocho­du dzie­ci pod­czas warsz­ta­tów pla­stycz­nych zamie­ni­ły nasze przed­szko­le w kolo­ro­wą łąkę peł­ną kwia­tów, pta­ków i motyli.
Rado­sne tań­ce z Panią Wio­sną czę­stu­ją­cą przed­szko­la­ki słod­ko­ścia­mi, kon­kur­sy na świe­żym powie­trzu oraz wio­sen­ne sesje w foto­bud­ce spra­wi­ły, że ten dzień był napraw­dę wyjąt­ko­wy i nie­za­po­mnia­ny. Jeste­śmy pew­ni, że Pani Wio­sna, któ­ra do nas przy­szła była zachwy­co­na i zosta­nie z nami na dobre obda­rza­jąc nas pro­mie­nia­mi słoń­ca i soczy­stą zie­le­nią wokół.