Przy­go­to­wa­nia wiel­ka­noc­ne w gru­pie Jeżyki

20220408_101535Czas przed Wiel­ka­no­cą w gru­pie Jeży­ki był bar­dzo pra­co­wi­ty. Dzie­ci malo­wa­ły pisan­ki, ozda­bia­ły koszy­ki, a tak­że tra­dy­cyj­nie zasia­ły rze­żu­chę.  W śro­dę 13 kwiet­nia zają­czek wiel­ka­noc­ny ukrył w ogro­dzie przed­szko­la­kom upo­min­ki. Szu­ka­nie ich spra­wi­ło dużo radości.


Wstecz