„Przy­go­da z Astrid”

SONY DSCDnia 24 kwiet­nia biblio­te­ka szkol­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zor­ga­ni­zo­wa­ła z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki (23.04.2018) hap­pe­ning pt. „Przy­go­da z Astrid” w ramach akcji „Kwiet­nio­we Zaba­wy Książ­ko­we”, będą­cej ele­men­tem pro­jek­tu NPRCZ.
Przez dwa kolej­ne dni gru­pa uczen­nic z klas szó­stych, sku­pio­nych przy biblio­te­ce szkol­nej prze­bra­ła się za Pip­pi Lang­strump boha­ter­kę ksią­żek dla dzie­ci autor­stwa Astrid Lingred.Dziewczęta mia­ły rude war­ko­cze, kolo­ro­we poń­czo­chy pom­po­ni­ki w bar­wach naro­do­wych Szwe­cji oraz ręcz­nie zro­bio­ne trans­pa­ren­ty z wize­run­kiem Astrid Lind­gren oraz Pip­pi Lang­strump i hasłem „Świa­to­wy Dzień Książ­ki”. Dru­ży­na Astrid odwie­dza­ła kolej­no wszyst­kie kla­sy. Pod­czas weso­łych spo­tkań rudo­wło­se „Poń­czo­szan­ki” entu­zja­stycz­nie i odważ­nie zapra­sza­ły do prze­ży­cia przy­go­dy z Astrid poprzez zapo­zna­nie się z oso­bą pisar­ki, a tak­że jej twórczością.
Odwie­dzi­nom naszych zespo­łów towa­rzy­szy­ła pio­sen­ka z fil­mu o Pip­pi Lang­strump, było więc rado­śnie i muzycz­nie. Kolo­ro­we duety i ter­ce­ty zapra­sza­ły następ­nie do krót­kie­go quizu, zaba­wy, w któ­rej trzech chęt­nych, odważ­nych uczniów loso­wa­ło zada­nia lub pyta­nia z dwo­ma moż­li­wy­mi odpo­wie­dzia­mi. Pyta­nia doty­czy­ły fak­tów z życia Astrid Lind­gren, książ­ki o Pip­pi Poń­czo­szan­ce oraz Szwe­cji- kra­ju z któ­re­go pocho­dzi pisar­ka. Zada­nia nato­miast mia­ły cha­rak­ter języ­ko­wy, nale­ża­ło stwo­rzyć rym do wylo­so­wa­ne­go wyra­zu lub prze­czy­tać na głos frag­ment z książ­ki Pip­pi Pań­czo­szan­ka bądź frag­ment poezji Julia­na Tuwi­ma doty­czą­cy wio­sny. Za każ­dą dobrą odpo­wiedź uczeń otrzy­my­wał drob­ny upo­mi­nek do wybo­ru były mię­dzy inny­mi: zna­czek z podo­bi­zną Pip­pi Lang­strump,  kró­li­cze uszy dla wybor­ne­go słu­cha­cza, wio­sen­na pie­cząt­ka motyl­ka, drob­na sło­dycz, wyjąt­ko­wa zakład­ka do książ­ki czy pięk­na kolorowanka. 
Nauczy­cie­le rów­nież loso­wa­li zada­nia i pięk­nie dekla­mo­wa­li wybra­ne przez sie­bie tek­sty, w nagro­dę otrzy­my­wa­li ręcz­nie zro­bio­ne zakład­ki oraz meda­le. Dodat­ko­wo nasz rudy zespół zapra­szał wszyst­kich uczniów wraz z nauczy­cie­la­mi do zoba­cze­nia eks­po­zy­cji o Astrid Lind­gren na holu głów­nym szko­ły i zro­bie­nia sobie zdję­cia w foto­ra­mie, któ­ra przed­sta­wia­ła postać Pip­pi Lang­strump, moż­na było rów­nież wsiąść na Alfon­so- uko­cha­ne­go konia Pip­pi, któ­ry był waż­ną czę­ścią przy­go­to­wa­nej ekspozycji.
Cała akcja mia­ła cha­rak­ter weso­łe­go hap­pe­nin­gu, obej­mu­ją­ce­go wszyst­kich uczniów i nauczy­cie­li włącz­nie z dyrek­cją i przed­sta­wi­cie­lem Rady Rodziców.
Celem pod­ję­te­go dzia­ła­nia było zapo­zna­nie młod­szych czy­tel­ni­ków z oso­bą Astrid Lind­gren i posta­cią Pip­pi Lang­sr­tump, w przy­pad­ku star­szych czy­tel­ni­ków pro­mo­cja lite­ra­tu­ry szwedz­kiej ze szcze­gól­nym  wska­za­niem na książ­ki Astrid Lindgren.
Efek­ty pod­ję­tych dzia­łań to: sze­ro­kie uśmie­chy wszyst­kich uczniów, zacie­ka­wie­nie posta­cią Pip­pi Lang­strump przez młod­szych czy­tel­ni­ków, pozna­wa­nie cie­ka­wo­stek o Astrid Lind­gren przez star­szych uczniów, miłe zasko­cze­nie nauczy­cie­li- wycho­waw­ców, przed­mio­tow­ców. Przede wszyst­kim satys­fak­cja naszej rudej gru­py, zachę­ta do aktyw­no­ści miło­śni­ków biblio­te­ki i chęć do pod­ję­cia podob­nych akcji. Ucznio­wie ani­ma­to­rzy akcji otrzy­ma­li pochwa­ły ust­ne i pisem­ne. Akcja wzbu­dzi­ła zain­te­re­so­wa­nie gości odwie­dza­ją­cych szko­łę i na pew­no zachę­ci­ła do czytania.


Wstecz