„Przy­go­da z Astrid”

SONY DSCDnia 24 kwiet­nia bib­liote­ka szkol­na Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie zor­ga­ni­zowała z okazji Świa­towego Dnia Książ­ki (23.04.2018) hap­pen­ing pt. „Przy­go­da z Astrid” w ramach akcji „Kwiet­niowe Zabawy Książkowe”, będącej ele­mentem pro­jek­tu NPRCZ.
Przez dwa kole­jne dni gru­pa uczen­nic z klas szóstych, sku­pi­onych przy bib­liotece szkol­nej prze­brała się za Pip­pi Langstrump bohaterkę książek dla dzieci autorstwa Astrid Lingred.Dziewczęta miały rude warkocze, kolorowe pońc­zochy pom­poni­ki w barwach nar­o­dowych Szwecji oraz ręcznie zro­bione trans­par­en­ty z wiz­erunk­iem Astrid Lind­gren oraz Pip­pi Langstrump i hasłem „Świa­towy Dzień Książ­ki”. Druży­na Astrid odwiedza­ła kole­jno wszys­tkie klasy. Pod­czas wesołych spotkań rudowłose „Pońc­zoszan­ki” entuz­jasty­cznie i odważnie zaprasza­ły do przeży­cia przy­gody z Astrid poprzez zapoz­nanie się z osobą pis­ar­ki, a także jej twórczością.
Odwiedzi­nom naszych zespołów towarzyszyła piosen­ka z fil­mu o Pip­pi Langstrump, było więc radośnie i muzy­cznie. Kolorowe due­ty i ter­ce­ty zaprasza­ły następ­nie do krótkiego quizu, zabawy, w której trzech chęt­nych, odważnych uczniów losowało zada­nia lub pyta­nia z dwoma możli­wy­mi odpowiedzi­a­mi. Pyta­nia doty­czyły fak­tów z życia Astrid Lind­gren, książ­ki o Pip­pi Pońc­zoszance oraz Szwecji- kra­ju z którego pochodzi pis­ar­ka. Zada­nia nato­mi­ast miały charak­ter językowy, należało stworzyć rym do wylosowanego wyrazu lub przeczy­tać na głos frag­ment z książ­ki Pip­pi Pańc­zoszan­ka bądź frag­ment poezji Juliana Tuwima doty­czą­cy wios­ny. Za każdą dobrą odpowiedź uczeń otrzymy­wał drob­ny upominek do wyboru były między inny­mi: znaczek z podobizną Pip­pi Langstrump,  królicze uszy dla wybornego słuchacza, wiosen­na piecząt­ka motyl­ka, drob­na słody­cz, wyjątkowa zakład­ka do książ­ki czy pięk­na kolorowanka. 
Nauczy­ciele również losowali zada­nia i pięknie deklam­owali wybrane przez siebie tek­sty, w nagrodę otrzymy­wali ręcznie zro­bione zakład­ki oraz medale. Dodatkowo nasz rudy zespół zapraszał wszys­t­kich uczniów wraz z nauczy­ciela­mi do zobaczenia ekspozy­cji o Astrid Lind­gren na holu głównym szkoły i zro­bi­enia sobie zdję­cia w fotoramie, która przed­staw­iała postać Pip­pi Langstrump, moż­na było również wsiąść na Alfon­so- ukochanego konia Pip­pi, który był ważną częś­cią przy­go­towanej ekspozycji.
Cała akc­ja miała charak­ter wesołego hap­peningu, obe­j­mu­jącego wszys­t­kich uczniów i nauczy­cieli włącznie z dyrekcją i przed­staw­icielem Rady Rodziców.
Celem pod­jętego dzi­ała­nia było zapoz­nanie młod­szych czytel­ników z osobą Astrid Lind­gren i postacią Pip­pi Langsr­tump, w przy­pad­ku starszych czytel­ników pro­moc­ja lit­er­atu­ry szwedzkiej ze szczegól­nym  wskazaniem na książ­ki Astrid Lindgren.
Efek­ty pod­ję­tych dzi­ałań to: sze­rok­ie uśmiechy wszys­t­kich uczniów, zaciekaw­ie­nie postacią Pip­pi Langstrump przez młod­szych czytel­ników, poz­nawanie cieka­wostek o Astrid Lind­gren przez starszych uczniów, miłe zaskocze­nie nauczy­cieli- wychowaw­ców, przed­miotow­ców. Przede wszys­tkim satys­fakc­ja naszej rudej grupy, zachę­ta do akty­wnoś­ci miłośników bib­liote­ki i chęć do pod­ję­cia podob­nych akcji. Uczniowie ani­ma­torzy akcji otrzy­mali pochwały ustne i pisemne. Akc­ja wzbudz­iła zain­tere­sowanie goś­ci odwiedza­ją­cych szkołę i na pewno zachę­ciła do czytania.


Wstecz