Prze­stęp­stwa w sie­ci — edu­ka­cja prawna 

SONY DSCDnia 29.05.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ła się  lek­cja wycho­waw­cza na temat  „Prze­stęp­stwa w sie­ci — edu­ka­cja praw­na oraz kształ­to­wa­nie u uczniów poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści ” prze­pro­wa­dzo­na przez asp. sztab. Anet­tę Potry­kus i st. sierż. Karo­li­nę Pruch­niak. Pro­wa­dzą­ce poru­szy­ły tema­ty powszech­nie zna­ne, mimo to licz­ba pytań doty­czą­cych prze­stępstw inter­ne­to­wych oraz cyber­prze­mo­cy była zaska­ku­ją­ca. Ucznio­wie chęt­nie słu­cha­li przy­kła­dów oraz sta­ra­li się odpo­wie­dzieć sobie sami czy  byli  kie­dyś ofia­ra­mi bądź bier­ny­mi obser­wa­to­ra­mi podob­nych zda­rzeń. Poli­cjant­ki wywo­ła­ły u dzie­ci auto­re­flek­sje doty­czą­cą ich aktyw­no­ści w sie­ci. Ponad­to , przy­po­mnia­ły rów­nież dzie­ciom o bez­pie­czeń­stwie w ruchu dro­go­wym- zwłasz­cza zacho­wa­niu ostroż­no­ści na dro­dze dla rowe­rzy­stów. Tema­ty przy­cią­ga­ły sku­pie­nie uczniów i przy­czy­ni­ły się do dłu­giej dys­ku­sji. To spo­tka­nie jest dosko­na­łym przy­kła­dem na to, że lek­cje takie jak te są potrzeb­ne po to, aby utrwa­lać wie­dzę oraz  zmu­sza­ją uczniów do wycią­ga­nia wnio­sków ze swo­ich postępowań.


Wstecz