Przestępst­wa w sieci — edukac­ja prawna 

SONY DSCDnia 29.05.2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyła się  lekc­ja wychowaw­cza na tem­at  „Przestępst­wa w sieci — edukac­ja praw­na oraz ksz­tał­towanie u uczniów poczu­cia odpowiedzial­noś­ci ” przeprowad­zona przez asp. sztab. Anet­tę Potrykus i st. sierż. Karolinę Pruch­ni­ak. Prowadzące poruszyły tem­aty powszech­nie znane, mimo to licz­ba pytań doty­czą­cych przestępstw inter­ne­towych oraz cyber­prze­mo­cy była zaskaku­ją­ca. Uczniowie chęt­nie słuchali przykładów oraz starali się odpowiedzieć sobie sami czy  byli  kiedyś ofi­ara­mi bądź bierny­mi obser­wa­tora­mi podob­nych zdarzeń. Polic­jan­t­ki wywołały u dzieci autore­flek­sje doty­czącą ich akty­wnoś­ci w sieci. Pon­ad­to , przy­pom­ni­ały również dzieciom o bez­pieczeńst­wie w ruchu dro­gowym- zwłaszcza zachowa­niu ostrożnoś­ci na drodze dla row­erzys­tów. Tem­aty przy­cią­gały skupi­e­nie uczniów i przy­czyniły się do długiej dyskusji. To spotkanie jest doskon­ałym przykła­dem na to, że lekc­je takie jak te są potrzeb­ne po to, aby utr­walać wiedzę oraz  zmusza­ją uczniów do wycią­ga­nia wniosków ze swoich postępowań.


Wstecz