Prze­gląd pie­śni patrio­tycz­nych w SP nr 1

130 kwiet­nia 2024 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzi­nie odbył się prze­gląd pie­śni patrio­tycz­nych przy­go­to­wa­ny z oka­zji rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. O przy­go­to­wa­nie uczniów zadba­ła p. I.Mrozek oraz wycho­waw­cy klas. Wido­wi­sko arty­stycz­ne zre­ali­zo­wa­ne przez p. J.Bańko i mło­dych arty­stów z koła wokal­ne­go prze­pla­ta­ły wystę­py poszcze­gól­nych klas. Na sce­nie ujrze­li­śmy lśnią­ce bie­lą bluz­ki i koszu­le, ozdo­bio­ne bia­ło-czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi i … roz­brzmia­ła muzyka!
Szko­ła sta­nę­ła do hym­nu, ucznio­wie wraz z dyrek­cją i nauczy­cie­la­mi odśpie­wa­li “ Mazu­rek Dąbrow­skie­go”. Spon­ta­nicz­nie, na sto­ją­co wszy­scy, bez wyjąt­ku, zaśpie­wa­li wraz z kla­sa­mi ósmy­mi “Rotę”. Nale­ży przy­po­mnieć, że utwór napi­sa­ny przez M. Konop­nic­ką do muzy­ki Felik­sa Nowo­wiej­skie­go peł­nił w cza­sie zabo­rów funk­cję hym­nu naro­do­we­go. Ze wzru­sze­niem słu­cha­li­śmy pie­śni, któ­re nie­gdyś zagrze­wa­ły Pola­ków do wal­ki o wol­ną Pol­skę, wyra­ża­ły nostal­gię i nadzie­ję na odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści, opie­wa­ły boha­ter­stwo pol­skich żoł­nie­rzy. Ucznio­wie przy­po­mnie­li zna­ne pie­śni patrio­tycz­ne mię­dzy inny­mi : “O mój roz­ma­ry­nie”, “ Pie­cho­ta”, “Pierw­sza kadro­wa ”, “Roz­kwi­ta­ły pąki bia­łych róż”, Pierw­sza bry­ga­da” i inne. Na zakoń­cze­nie tej patrio­tycz­nej mani­fe­sta­cji mło­dych Pola­ków dyrek­cja oraz nauczy­cie­le naszej szko­ły zain­to­no­wa­li hymn J. Kacz­mar­skie­go pt.” Mury ”. Przy­glą­da­jąc się posta­wie i zapa­ło­wi, z jakim ucznio­wie Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie śpie­wa­ją pie­śni patrio­tycz­ne, nale­ży żywić nadzie­ję, że mło­de poko­le­nie Pola­ków zna swo­ją prze­szłość i wier­ne tra­dy­cjom budo­wać będzie swo­ją przyszłość.


Wstecz