Przed­szko­la­ki ze Sta­rej Szko­ły na komi­sa­ria­cie poli­cji w Luzinie

1Przed­szko­la­ki ze Sta­rej Szko­ły wybra­ły się na komi­sa­riat poli­cji w Luzi­nie w celu przy­bli­że­nia zasad bez­pie­czeń­stwa. Poli­cjan­ci utrwa­li­li zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się w ruchu dro­go­wym oraz przy­po­mnie­li o nosze­niu odbla­sko­wych ele­men­tów w ramach pro­wa­dzo­nej akcji „Świeć przykładem”.
Przed­szko­la­ki mie­li oka­zję poczuć się jak praw­dzi­wi poli­cjan­ci poprzez nało­że­nie ele­men­tów poli­cyj­ne­go stro­ju, wej­ście do radio­wo­zu oraz obej­rze­nie przed­mio­tów potrzeb­nych w zawo­dzie poli­cjan­ta, takich jak kaj­dan­ki czy „lizak poli­cyj­ny”. Na pamiąt­kę wizy­ty na komi­sa­ria­cie dzie­ci otrzy­ma­ły cer­ty­fi­kat „Małe­go Poli­cjan­ta” wraz z samo­dziel­nie zro­bio­nym odci­skiem palca.


Wstecz