Przed­szko­la­ki z wiz­ytą w izbie regionalnej

davJed­nym z ciekawszych miejsc w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie jest Izba Region­al­na, do której zostały zapros­zone przed­szko­la­ki z grupy OP 5A oraz OP 6C.Opiekująca się  izbą Pani Żane­ta Szymerows­ka zabrała dzieci w podróż do przeszłości.
Opowiadała przed­szko­lakom o his­torii przed­miotów, które tam się zna­j­du­ją, prezen­towała je i w bard­zo ciekawy sposób przed­staw­iła ich his­torię, wyko­rzys­tu­jąc zbio­ry izby. Duże zain­tere­sowanie przed­szko­laków wzbudz­iły dawne sprzę­ty gospo­darst­wa domowego, obrazy, wyro­by rękodzieła artysty­cznego oraz ele­men­ty stro­ju ludowego. Zaję­cia takie inspiru­ją dzieci do pra­cy twór­czej, rozbudza­ją i rozwi­ja­ją zain­tere­sowa­nia prob­lematyką his­torii najbliższego środowiska, uczą i zachę­ca­ją do pielęg­nowa­nia tradycji.


Wstecz