Przed­szko­la­ki z wizy­tą w izbie regionalnej

davJed­nym z cie­kaw­szych miejsc w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie jest Izba Regio­nal­na, do któ­rej zosta­ły zapro­szo­ne przed­szko­la­ki z gru­py OP 5A oraz OP 6C.Opiekująca się  izbą Pani Żane­ta Szy­me­row­ska zabra­ła dzie­ci w podróż do przeszłości.
Opo­wia­da­ła przed­szko­la­kom o histo­rii przed­mio­tów, któ­re tam się znaj­du­ją, pre­zen­to­wa­ła je i w bar­dzo cie­ka­wy spo­sób przed­sta­wi­ła ich histo­rię, wyko­rzy­stu­jąc zbio­ry izby. Duże zain­te­re­so­wa­nie przed­szko­la­ków wzbu­dzi­ły daw­ne sprzę­ty gospo­dar­stwa domo­we­go, obra­zy, wyro­by ręko­dzie­ła arty­stycz­ne­go oraz ele­men­ty stro­ju ludo­we­go. Zaję­cia takie inspi­ru­ją dzie­ci do pra­cy twór­czej, roz­bu­dza­ją i roz­wi­ja­ją zain­te­re­so­wa­nia pro­ble­ma­ty­ką histo­rii naj­bliż­sze­go śro­do­wi­ska, uczą i zachę­ca­ją do pie­lę­gno­wa­nia tradycji.


Wstecz