Przed­szko­la­ki z gru­py OP5B robią kanapki

1Dnia 20 paź­dzier­ni­ka 2023r. dzie­ci z gru­py OP5B samo­dziel­nie przy­go­to­wy­wa­ły pysz­ne i zdro­we kanap­ki. Zanim przy­stą­pi­ły do wyko­na­nia śnia­da­nia, roz­ma­wia­ły o tym jakie pro­duk­ty nale­ży jeść, aby być zdro­wym oraz dla­cze­go nale­ży się zdro­wo odży­wiać. Po sta­ran­nym umy­ciu rąk i przy­go­to­wa­niu sta­no­wisk pra­cy wszy­scy zabra­li się do pracy.
Na pie­czy­wie posma­ro­wa­nym masłem ukła­da­ły przy­nie­sio­ne przez sie­bie pro­duk­ty, takie jak: sała­ta, wędli­na, ser, pomi­dor, ogó­rek, rzod­kiew­ka, papry­ka. Dzie­ci zada­nie wyko­na­ły dosko­na­le. Każ­da kanap­ka była smacz­na, pięk­nie ozdo­bio­na, a przede wszyst­kim zdro­wa. Głów­nym celem zajęć było kształ­ce­nie nawy­ków zdro­we­go odży­wia­nia, roz­wi­ja­nie wyobraź­ni, dosko­na­le­nie samo­dziel­no­ści i dba­ło­ści o higienę.


Wstecz