Przed­szko­la­ki też pomagają

1Przed­szko­la­kom z gru­py OP 4B nie jest obo­jęt­ny los bez­dom­nych zwie­rząt, dla­te­go też 02.10.2020r. chęt­nie przy­łą­czy­ły się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Zbiór­ka darów dla schro­ni­ska w Dąbrów­ce”. Dzię­ku­je­my rów­nież rodzi­com za wspar­cie akcji.