Przed­szko­la­ki na teatrzy­ku „O Smo­ku Obiboku”

1W pią­tek 3.06 przed­szko­la­ki z naszej szko­ły ponow­nie gości­ły teatr „Loko­mo­ty­wa”, tym razem z baj­ką „O Smo­ku Obi­bo­ku”. Zanim obej­rze­li­śmy spek­takl, dowie­dzie­li­śmy się kim jest szewc, jakie pra­ce wyko­nu­je oraz pomo­gli­śmy panu Aloj­ze­mu Jelon­ko­wi odna­leźć jego zgu­bio­ne buty. Póź­niej wraz z księż­nicz­ką, kró­lem oraz Szew­czy­kiem Szy­deł­ko, wyru­szy­li­śmy z odwie­dzi­na­mi do Smoka.
Oka­zał się on wyjąt­ko­wo miłym i zabaw­nym stwo­rze­niem, któ­re­mu nie w gło­wie było pory­wa­nie księż­ni­czek. Przed­szko­la­ki pomo­gły Szew­czy­ko­wi odpo­wie­dzieć na smo­cze zagad­ki, dzię­ki temu mia­ły swój wkład w wybra­nie następ­cy tro­nu. Jak to w baj­kach zwy­kle bywa, wszyst­ko dobrze się skoń­czy­ło, a boha­te­ro­wie baj­ki żyli dłu­go i szczę­śli­wie. Zapra­sza­my do obej­rze­nia fotorelacji.


Wstecz