Przed­szko­la­ki na „Dobrym starcie”

1W tym roku szkol­nym odd­zi­ały przed­szkolne mają okazję uczest­niczyć w zaję­ci­ach dodatkowych  w ramach uni­jnego pro­jek­tu „Dobry start”. Dzieci biorą udzi­ał w „Zaję­ci­ach rozwi­ja­ją­cych umiejęt­ność uczenia się i kom­pe­tencji społecznych”, „Małej robo­t­yce”, „Języku ang­iel­skim”, „Logo­pe­dii”, „Gim­nastyce korek­cyjnej” oraz zaję­ci­ach prowad­zonych „Metodą Dobrego Startu”.
Pod­czas warsz­tatów przed­szko­la­ki uczą się pokony­wać  trud­noś­ci, rozwi­ja­ją swo­je zain­tere­sowa­nia, a przede wszys­tkim wzbo­ga­ca­ją wiedzę i doskon­alą umiejęt­noś­ci. Zaję­cia mają for­mę pra­cy indy­wid­u­al­nej lub odby­wa­ją się w małych kilku­osobowych grupach.Obecnie pow­stałe grupy zakończą swo­je coty­god­niowe spotka­nia w pier­wszym półroczu. W  drugim semes­trze przed­szko­la­ki będą mogły sko­rzys­tać z innych pro­ponowanych zajęć, w których doty­chczas nie brały jeszcze udzi­ału. Pod­czas tworzenia nowych grup będą brane pod uwagę wcześniejsze deklarac­je złożone przez rodziców.


Wstecz