Przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. ”Żółw i zając”, „Zło­ta Kaczka”.

SONY DSCDnia 23.04.2024 r. w naszym przed­szko­lu gości­li­śmy akto­rów ze stu­dia teatral­ne­go „Krak-Art”. Młod­sze przed­szko­la­ki obej­rza­ły spek­takl pt. „Żółw i zając”- peł­ną humo­ru histo­rię powol­ne­go Żół­wi­ka Bog­dan­ka, któ­ry posta­na­wia zmie­rzyć się w wyści­gu ze spryt­nym i bar­dzo szyb­kim Zają­cem. Dla star­szych przed­szko­la­ków akto­rzy zagra­li przed­sta­wie­nie pt. „Legen­da o zło­tej kaczce”.
Dzie­ci prze­ko­na­ły się, że o war­to­ści i szczę­ściu czło­wie­ka wca­le nie decy­du­je suma pie­nię­dzy jaką się posia­da, lecz radość jaka wypły­wa z obda­ro­wy­wa­nia innych. Spek­ta­kle bar­dzo spodo­ba­ły się dzie­ciom, co widać było po ich uśmiech­nię­tych buziach. Na koniec podzię­ko­wa­ły akto­rom za występ grom­ki­mi brawami.


Wstecz