Pro­jekt “Roz­mo­wy Międzynarodowe”

Wraz z począt­kiem kwiet­nia nawią­za­li­śmy współ­pra­cę ze szko­łą Kids Duo Naga­ma­chi miesz­czą­cej się miej­sco­wo­ści Sen­dai w Japo­nii. Wie­lo­let­nia przy­jaźń wycho­waw­cy świe­tli­cy Kata­rzy­ny Grecz­ko-Kem­pa oraz Pani Bar­ba­ry Naot­su­ki zaowo­co­wa­ła wspól­nym pro­jek­tem pt.“Rozmowy Mię­dzy­na­ro­do­we”.


Celem pro­jek­tu jest m.in. przy­bli­że­nie uczniom wie­dzy na temat Japonii/Polski, kształ­to­wa­nie wśród uczniów umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się języ­kiem angiel­skim, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wa­nia Kra­jem Kwit­ną­cej Wiśni czy też inte­gra­cja mię­dzy­kul­tu­ro­wa. Ucznio­wie świe­tli­cy oraz kla­sy ID wraz z ucznia­mi ze szko­ły Kids Duo Naga­ma­chi dosta­li bojo­we i kre­atyw­ne zada­nia. Pierw­szym z nich było nagra­nie fil­mi­ku o szko­le i przed­sta­wie­nie go gościom. Następ­nie ucznio­wie wyko­na­li pla­kat o swo­im kra­ju, któ­ry już nie­dłu­go zapre­zen­tu­ją na spo­tka­niu onli­ne (rów­nież w języ­ku angiel­skim). Ponad­to nie zabrak­nie zadań nie­spo­dzia­nek i pytań do naszych nowych kole­gów i kole­ża­nek z Japo­nii. Trzy­maj­cie kciuki,aby stre­fa cza­so­wa i pro­ble­my z połą­cze­niem nie pokrzy­żo­wa­ły nam pla­nów. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za pomoc w tłu­ma­cze­niu na język angiel­ski wszyst­kich zadań pro­jek­to­wych Pani Annie For­me­la i Pani Domi­ni­ce Lebiec­kiej. Ser­decz­nie dzię­ku­ję Pani Mał­go­rza­cie Kon­drat­ko , Pani Edy­cie Siko­ra-Bar­tek oraz Pani Agniesz­ce Bużan-Labud­da za wspar­cie w reali­za­cji projektu.

Wstecz