Pro­jekt „Lab­o­ra­to­ri­um”

1W klasie Ia przez pier­wsze półrocze odby­wał się pro­jekt „Lab­o­ra­to­ri­um”. W każdy piątek wykony­wal­iśmy prz­eróżne doświad­czenia i ekspery­men­ty, dowiedzieliśmy się jak napom­pować balon bez uży­cia pomp­ki, przy­go­towal­iśmy „Pastę dla sło­nia”, rozpuś­cil­iśmy jajko w occie oraz wyt­worzyliśmy samodziel­nie śnieg.


Wstecz