Pro­jekt „Labo­ra­to­rium”

1W kla­sie Ia przez pierw­sze pół­ro­cze odby­wał się pro­jekt „Labo­ra­to­rium”. W każ­dy pią­tek wyko­ny­wa­li­śmy prze­róż­ne doświad­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty, dowie­dzie­li­śmy się jak napom­po­wać balon bez uży­cia pomp­ki, przy­go­to­wa­li­śmy „Pastę dla sło­nia”, roz­pu­ści­li­śmy jaj­ko w occie oraz wytwo­rzy­li­śmy samo­dziel­nie śnieg.


Wstecz