Pro­jekt „Dobry Start”

2Po wcze­śniej­szych zapi­sach dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go mogły uczest­ni­czyć w: „Zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­ność ucze­nia się i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych”, „Małej robo­ty­ce”, „Języ­ku angiel­skim”, „Logo­pe­dii”, „Gim­na­sty­ce korek­cyj­nej” oraz zaję­ciach pro­wa­dzo­nych „Meto­dą Dobre­go Star­tu”, któ­re były reali­zo­wa­ne w ramach unij­ne­go pro­jek­tu „Dobry Start”.
Poprzez udział w zaję­ciach mogły roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia, wie­dzę oraz dosko­na­lić róż­no­rod­ne umie­jęt­no­ści. W naj­bliż­szym cza­sie wzno­wio­ne zosta­ną zaję­cia z języ­ka angiel­skie­go oraz robotyki.


Wstecz