Pro­jekt „Dobry Start”

2Po wcześniejszych zapisach dzieci z odd­zi­ału przed­szkol­nego mogły uczest­niczyć w: „Zaję­ci­ach rozwi­ja­ją­cych umiejęt­ność uczenia się i kom­pe­tencji społecznych”, „Małej robo­t­yce”, „Języku ang­iel­skim”, „Logo­pe­dii”, „Gim­nastyce korek­cyjnej” oraz zaję­ci­ach prowad­zonych „Metodą Dobrego Star­tu”, które były real­i­zowane w ramach uni­jnego pro­jek­tu „Dobry Start”.
Poprzez udzi­ał w zaję­ci­ach mogły rozwi­jać swo­je zain­tere­sowa­nia, wiedzę oraz doskon­al­ić różnorodne umiejęt­noś­ci. W najbliższym cza­sie wznowione zostaną zaję­cia z języ­ka ang­iel­skiego oraz robotyki.


Wstecz