Prób­ny alarm przeciwpożarowy

SONY DSCDnia 5 paź­dzier­ni­ka w naszej szko­le odbył się prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy — z ewa­ku­acją uczniów i pra­cow­ni­ków. Na dany sygnał ( tym razem ina­czej niż za pomo­cą dzwon­ków ) ucznio­wie spraw­nie opu­ści­li budy­nek szkol­ny. Następ­nie zebra­li się w gru­pach wie­ko­wych pod opie­ką nauczy­cie­li pro­wa­dzą­cych zajęcia.
Dyrek­tor — pan Dariusz Romp­ca był obser­wa­to­rem akcji i doko­nał oce­ny ćwi­czeń. Pod­czas prób­nej ewa­ku­acji był obec­ny spe­cja­li­sta od BHP, któ­ry czu­wał nad spraw­nym prze­bie­giem ewa­ku­acji. Z dumą moż­na stwier­dzić, że ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie dosko­na­le radzą sobie w sytu­acji kryzysowej.


Wstecz