Prób­ny alarm przeciwpożarowy

SONY DSCDnia 5 październi­ka w naszej szkole odbył się prób­ny alarm prze­ci­w­pożarowy — z ewakuacją uczniów i pra­cown­ików. Na dany syg­nał ( tym razem inaczej niż za pomocą dzwonków ) uczniowie sprawnie opuś­cili budynek szkol­ny. Następ­nie zebrali się w gru­pach wiekowych pod opieką nauczy­cieli prowadzą­cych zajęcia.
Dyrek­tor — pan Dar­iusz Romp­ca był obser­wa­torem akcji i dokon­ał oce­ny ćwiczeń. Pod­czas prób­nej ewakuacji był obec­ny spec­jal­ista od BHP, który czuwał nad sprawnym prze­biegiem ewakuacji. Z dumą moż­na stwierdz­ić, że uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie doskonale radzą sobie w sytu­acji kryzysowej.


Wstecz