Prób­ny alarm przeciwpożarowy

1Dnia 8.11.2023 r. w naszej szko­le odbył się prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy. Ewa­ku­acja uczniów i pra­cow­ni­ków szko­ły pod obser­wa­cją Dyrek­to­ra p.Dariusza Romp­cy prze­bie­gła pra­wi­dło­wo. Ucznio­wie dosko­na­le pora­dzi­li sobie w sytu­acji kry­zy­so­wej oraz w spraw­nej ewakuacji.


Wstecz