Prób­ny alarm ppoż.

SONY DSCZapewnić bez­pieczeńst­wo uczniom oraz pra­cown­ikom szkoły to jed­na z głównych zasad Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, gdzie dnia 19 październi­ka 2017 roku zor­ga­ni­zowano prób­ny alarm prze­ci­w­pożarowy. Pomi­mo tego, że było to tylko szkole­nie każdy z uczniów pod­szedł do sprawy bard­zo poważnie. Dzieci pod nad­zorem nauczy­cieli szy­bko opuś­ciły budynek szkoły wraz z inny­mi pra­cown­ika­mi.Takie wydarzenia stanow­ią ważny ele­ment każdego roku szkol­nego. O dzi­wo, widać zaskaku­jące efek­ty. Dzię­ki tym treningom z roku na rok ewakuac­ja osób prze­by­wa­ją­cych w budynku prze­b­ie­ga coraz szy­b­ciej.Po dniu pełnym wrażeń dzieci uświadomiły sobie jak duże znacze­nie ma sprawny prze­bieg ewakuacji, ponieważ od tego zależy ich życie. Pon­ad­to, wykaza­ły chęć uczest­nict­wa w kole­jnych takich szkole­ni­ach z czego dyrek­tor szkoły-Dar­iusz Romp­ca był bard­zo zad­owolony i złożył podz­iękowa­nia przed­staw­icielowi Straży Pożarnej, zaprasza­jąc na kole­jną wiz­ytę w przyszłym roku.


Wstecz