Prób­ny alarm ppoż.

SONY DSCZapew­nić bez­pie­czeń­stwo uczniom oraz pra­cow­ni­kom szko­ły to jed­na z głów­nych zasad Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, gdzie dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2017 roku zor­ga­ni­zo­wa­no prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy. Pomi­mo tego, że było to tyl­ko szko­le­nie każ­dy z uczniów pod­szedł do spra­wy bar­dzo poważ­nie. Dzie­ci pod nad­zo­rem nauczy­cie­li szyb­ko opu­ści­ły budy­nek szko­ły wraz z inny­mi pra­cow­ni­ka­mi.Takie wyda­rze­nia sta­no­wią waż­ny ele­ment każ­de­go roku szkol­ne­go. O dzi­wo, widać zaska­ku­ją­ce efek­ty. Dzię­ki tym tre­nin­gom z roku na rok ewa­ku­acja osób prze­by­wa­ją­cych w budyn­ku prze­bie­ga coraz szyb­ciej.Po dniu peł­nym wra­żeń dzie­ci uświa­do­mi­ły sobie jak duże zna­cze­nie ma spraw­ny prze­bieg ewa­ku­acji, ponie­waż od tego zale­ży ich życie. Ponad­to, wyka­za­ły chęć uczest­nic­twa w kolej­nych takich szko­le­niach z cze­go dyrek­tor szko­ły-Dariusz Romp­ca był bar­dzo zado­wo­lo­ny i zło­żył podzię­ko­wa­nia przed­sta­wi­cie­lo­wi Stra­ży Pożar­nej, zapra­sza­jąc na kolej­ną wizy­tę w przy­szłym roku.


Wstecz