Pre­zen­ty na Dzień Bab­ci i Dzień Dziadka

5Ucznio­wie kla­sy 1a z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka wyko­ny­wa­li dla swo­ich dziad­ków pięk­ne upo­min­ki w posta­ci  róży z masy sol­nej. Wyko­na­niu pra­cy towa­rzy­szy­ła ogrom­na sta­ran­ność i pre­cy­zja oraz zaan­ga­żo­wa­nie wszyst­kich uczniów.
Z rela­cji dzie­ci wyni­ka­ło, że dziad­ko­wie pre­zen­ta­mi byli zachwyceni.


Wstecz