Pre­zen­ty dla Mam od uczniów z I a

1Ucznio­wie kla­sy I a z oka­zji Dnia Mamy przy­go­to­wa­li dla swo­ich mam fan­ta­stycz­ne fili­żan­ki i misecz­ki z gli­ny. Pra­cy było  co niemiara.
Naj­pierw musie­li­śmy nadać kształt naszym naczy­niom, a następ­nie po wyschnię­ciu prze­pięk­nie je ozdobić. 


Wstecz