Pre­zen­ta­cja ksią­żek na dobra­noc w przedszkolu

1Reali­zu­jąc kolej­ne zada­nie w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa przed­szko­la­ki zapre­zen­to­wa­ły swo­je ulu­bio­ne książ­ki, któ­re rodzi­ce czy­ta­ją im na dobra­noc.  Korzy­sta­jąc z oka­zji przy­po­mnia­no dzie­ciom zasa­dy obco­wa­nia z książ­ka­mi oraz zapo­zna­no je z budo­wą i eta­pa­mi ich powsta­wa­nia. Zapra­sza­my do fotorelacji!


Wstecz