Pre­lek­cja dla rodziców

SONY DSCDnia 26.04.2018r o godzi­nie 18.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ła się pre­lek­cja dla rodzi­ców pod tytu­łem „ Kon­se­kwen­cja- waż­ny instru­ment wycho­waw­czy ”. Spo­tka­nie prze­pro­wa­dzi­ła pani Mał­go­rza­ta Sędziak z Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no — Peda­go­gicz­nej w Wejherowie.
Udział wzię­ło ponad trzy­dzie­stu rodzi­ców, któ­rzy  posia­da­li inne spo­so­by wycho­waw­cze dzie­ci, a co za tym idzie, zupeł­nie inne doświad­cze­nia. Dzię­ki pani Mał­go­rza­cie rodzi­ce pozna­li pomoc­ne meto­dy wycho­waw­cze oraz spo­so­by, dzię­ki któ­rym nawią­żą lep­szy kon­takt  z dziec­kiem. Ponad­to, pani Mał­go­rza­ta przy­bli­ży­ła zebra­nym eta­py roz­wo­ju dziec­ka, któ­ry ma ogrom­ny wpływ na jego zacho­wa­nie, przy czym zwró­ci­ła uwa­gę na te, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla dane­go roku życia.Dzięki pre­lek­cji rodzi­ce wyszli bogat­si o nowe infor­ma­cje. Dodat­ko­wo zdo­by­li goto­we sche­ma­ty dzia­łań w przy­pad­ku okre­ślo­ne­go pro­ble­mu w komunikacji

Wstecz