Prelekc­ja dla rodziców

SONY DSCDnia 26.04.2018r o godzinie 18.00 w Szkole Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyła się prelekc­ja dla rodz­iców pod tytułem „ Kon­sek­wenc­ja- ważny instru­ment wychowaw­czy ”. Spotkanie przeprowadz­iła pani Mał­gorza­ta Sędzi­ak z Porad­ni Psy­cho­log­iczno — Ped­a­gog­icznej w Wejherowie.
Udzi­ał wzięło pon­ad trzy­dzi­es­tu rodz­iców, którzy  posi­adali inne sposo­by wychowaw­cze dzieci, a co za tym idzie, zupełnie inne doświad­czenia. Dzię­ki pani Mał­gorza­cie rodz­ice poz­nali pomoc­ne metody wychowaw­cze oraz sposo­by, dzię­ki którym naw­iążą lep­szy kon­takt  z dzieck­iem. Pon­ad­to, pani Mał­gorza­ta przy­bliżyła zebranym etapy roz­wo­ju dziec­ka, który ma ogrom­ny wpływ na jego zachowanie, przy czym zwró­ciła uwagę na te, które są charak­terysty­czne dla danego roku życia.Dzięki prelekcji rodz­ice wys­zli bogat­si o nowe infor­ma­c­je. Dodatkowo zdobyli gotowe schematy dzi­ałań w przy­pad­ku określonego prob­le­mu w komunikacji

Wstecz