Prace klasy 3D w szkol­nym ogrodzie

1Uczniowie klasy 3d pod­czas zajęć z edukacji przy­rod­niczej udali się do naszego szkol­nego ogród­ka , by posadz­ić sad­zon­ki roślin. Okaza­ło się, że niek­tórzy robili to po raz pier­wszy w życiu.
Mimo tego, wza­jem­nie udziela­jąc sobie rad, wszyscy sprawnie wykon­ali swo­ją pracę.  Było przy tym sporo śmiechu i zabawy…Teraz będą obser­wować wzrost roślin i czekać na piękne okazy.  W trak­cie kole­jnych wiz­yt będą ćwiczyć rozpoz­nawanie ziół po zapachu, bo udało się to tylko nielicznym.


Wstecz