Pra­ce kla­sy 3D w szkol­nym ogrodzie

1Ucznio­wie kla­sy 3d pod­czas zajęć z edu­ka­cji przy­rod­ni­czej uda­li się do nasze­go szkol­ne­go ogród­ka , by posa­dzić sadzon­ki roślin. Oka­za­ło się, że nie­któ­rzy robi­li to po raz pierw­szy w życiu.
Mimo tego, wza­jem­nie udzie­la­jąc sobie rad, wszy­scy spraw­nie wyko­na­li swo­ją pra­cę.  Było przy tym spo­ro śmie­chu i zabawy…Teraz będą obser­wo­wać wzrost roślin i cze­kać na pięk­ne oka­zy.  W trak­cie kolej­nych wizyt będą ćwi­czyć roz­po­zna­wa­nie ziół po zapa­chu, bo uda­ło się to tyl­ko nielicznym.


Wstecz