Powrót do szkoły IA

16Uczniowie klasy Ia pod­czas zajęć zdal­nych nie próżnowali wykon­ali przepiękne akwaria oraz lau­r­ki dla Naszej Plan­e­ty w ramach Między­nar­o­dowego Dnia Zie­mi, swo­je prace przynieśli do szkoły, abyśmy mogli zro­bić z nich piękną wystawę. 
Wychowaw­czyni klasy Ia była ciekawa czy uczniowie pod­czas miesięcznej nieobec­noś­ci w szkole trochę podrośli, dlat­ego rozpoczęliśmy nasze zaję­cia po prz­er­wie obow­iązkowym mierze­niem.  W kole­jnych dni­ach poz­nal­iśmy również jed­nos­tkę, jaką jest kilo­gram i ważyliśmy rzeczy z naszych piórników. 


Wstecz