Powrót do szko­ły IA

16Ucznio­wie kla­sy Ia pod­czas zajęć zdal­nych nie próż­no­wa­li wyko­na­li prze­pięk­ne akwa­ria oraz laur­ki dla Naszej Pla­ne­ty w ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Zie­mi, swo­je pra­ce przy­nie­śli do szko­ły, aby­śmy mogli zro­bić z nich pięk­ną wystawę. 
Wycho­waw­czy­ni kla­sy Ia była cie­ka­wa czy ucznio­wie pod­czas mie­sięcz­nej nie­obec­no­ści w szko­le tro­chę pod­ro­śli, dla­te­go roz­po­czę­li­śmy nasze zaję­cia po prze­rwie obo­wiąz­ko­wym mie­rze­niem.  W kolej­nych dniach pozna­li­śmy rów­nież jed­nost­kę, jaką jest kilo­gram i waży­li­śmy rze­czy z naszych piórników. 


Wstecz