Powi­ta­nie wiosny

3W dniu 21 mar­ca obcho­dzi­li­śmy pierw­szy dzień wio­sny, czy­li poże­gna­nie zimy. Z tej oka­zji o godzi­nie 10:00 dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych wraz z opie­ku­na­mi ruszy­ły w barw­nym koro­wo­dzie uli­ca­mi Luzi­na, pod­czas któ­re­go dzie­ci krzy­cza­ły wio­sen­ne hasła i gło­śno śpie­wa­ły pio­sen­ki. Cały pochód pro­wa­dzi­ły dzie­ci z gru­py OP6C, trzy­ma­ją­ce wiel­ki trans­pa­rent z hasłem „Wio­sna! Tym akcen­tem poże­gna­li­śmy zimę i z wiel­ką rado­ścią powi­ta­li­śmy wio­snę. Dzień był bar­dzo uda­ny, na wie­lu twa­rzach gościł cią­gły uśmiech i widać było ogrom­ną radość.


Wstecz