Powi­ta­nie wio­sny w oddzia­łach przedszkolnych

7Jak co roku 21 mar­ca przed­szko­la­ki z  naszej szko­ły spo­tka­ły się w barw­nym koro­wo­dzie na powi­ta­nie nowej pory roku. To czas, w któ­rym przy­ro­da budzi się po zimo­wym śnie do życia, budzą się zwie­rzę­ta, rośli­ny a my tego dnia chcie­li­śmy obu­dzić Wio­snę. Dzie­ci śpie­wa­ły pio­sen­ki o wio­śnie, wygło­si­ły hasła zachę­ca­ją­ce Zimę do ustą­pie­nia miej­sca Wio­śnie.Wraz z Marzan­ną utwo­rzy­li­śmy barw­ny koro­wód i prze­szli­śmy nim po uli­cach Luzi­na. W dosko­na­łych humo­rach i z uśmie­chem na ustach wró­ci­li­śmy do szkoły.


Wstecz