Pow­i­tanie wios­ny przez grupy 3, 4A, 4B, 4/5, 5B

1W poniedzi­ałek 22.03.2021r. przed­szko­la­ki z radoś­cią i uśmiechem przy­witały dłu­go wyczeki­waną wios­nę. Aby pod­kreślić charak­ter tego dnia, każ­da z grup udeko­rowała kwiata­mi z papieru i bibuły drzwi przedszkolne.
Dzieci od rana śpiewały i tańczyły. Brały udzi­ał w zabawach, konkur­sach i grach o tem­atyce wiosen­nej. Oczy­wiś­cie nie zabrakło również wiosen­nych  prac plastycznych.


Wstecz