Powi­ta­nie wio­sny przez gru­py 3, 4A, 4B, 4/5, 5B

1W ponie­dzia­łek 22.03.2021r. przed­szko­la­ki z rado­ścią i uśmie­chem przy­wi­ta­ły dłu­go wycze­ki­wa­ną wio­snę. Aby pod­kre­ślić cha­rak­ter tego dnia, każ­da z grup ude­ko­ro­wa­ła kwia­ta­mi z papie­ru i bibu­ły drzwi przedszkolne.
Dzie­ci od rana śpie­wa­ły i tań­czy­ły. Bra­ły udział w zaba­wach, kon­kur­sach i grach o tema­ty­ce wio­sen­nej. Oczy­wi­ście nie zabra­kło rów­nież wio­sen­nych  prac plastycznych.


Wstecz