Powia­to­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny o Janie Paw­le II

1Maja z kla­sy II, Tomek z III i Oskar z kla­sy I to nasi zdol­ni repre­zen­tan­ci, któ­rzy wywal­czy­li wyso­kie miej­sca w powia­to­wym kon­kur­sie pla­stycz­nym o Janie Paw­le II w Kębło­wie. Jak co roku ucznio­wie nie mogli liczyć nawet na naj­mniej­szą pomoc doro­słych, bo swo­je kom­po­zy­cje ryso­wa­li na oczach komi­sji. Uży­wa­li wyłącz­nie paste­li, wie­dzy o papie­żu i dzie­cię­cej wyobraźni.
Mło­dzi pla­sty­cy stwo­rzy­li cie­ka­we inter­pre­ta­cje hasła — „JP2 — cywi­li­za­cja życia” . Komi­sja doce­ni­ła bar­dzo dobre kom­po­zy­cje, cie­ka­wą sym­bo­li­kę i rado­sny prze­kaz emo­cji. Pomi­mo fak­tu, że papież Polak zmarł dłu­go przed naro­dzi­na­mi mło­dych arty­stów, jego oso­ba wciąż inspi­ru­je do dzia­ła­nia, kre­atyw­no­ści i reflek­sji nad war­to­ścią życia.


Wstecz