Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w XXII Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszubskiej 
„Kaszëb­sczé Spiewë”
Sza­now­ni Państwo!

W imie­niu spo­łecz­no­ści Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie zapra­szam do udzia­łu w XXII Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spie­wë”. Tego­rocz­ny finał kon­kur­su odbę­dzie się 19 kwiet­nia 2024 roku w sie­dzi­bie naszej szko­ły. Na zwy­cięz­ców wszyst­kich kate­go­rii cze­ka­ją pamiąt­ko­we dyplo­my i atrak­cyj­ne nagro­dy. Festi­wal został wpi­sa­ny  przez Pomor­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty na listę zawo­dów arty­stycz­nych, któ­re mogą być wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej oraz za któ­ry moż­na uzy­skać dodat­ko­we punk­ty pod­czas rekru­ta­cji do szko­ły ponadpodstawowej.

XXII Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej w Luzi­nie Hono­ro­wym Patro­na­tem objęli:

Pomor­ski Kura­tor Oświa­ty Grze­gorz Kryger

Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pomor­skie­go Mie­czy­sław Struk

Prze­wod­ni­czą­cy Kaszub­skie­go Koła Par­la­men­tar­ne­go Sena­tor Kazi­mierz Kleina

Regu­la­min festi­wa­lu wraz ze zgło­sze­niem znaj­dą Pań­stwo w załą­czo­nych dokumentach.
Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w festiwalu! 
Dariusz Romp­ca
Dyrek­tor Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie
Wstecz
Załącz­ni­ki do pobrania: