Ser­decz­nie zapraszamy 

do udzia­łu

w XX Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”

Sza­now­ni Państwo!

Mamy ogrom­ną nadzie­ję, że mimo cią­gle trud­nej sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej spo­tka­my się w tym roku w naszej szko­le na XX Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwë”. Finał festi­wa­lu zapla­no­wa­li­śmy na 27 maja br. (pią­tek)

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 22.04.2022 r. Dla uczest­ni­ków i zwy­cięz­ców przy­go­to­wa­li­śmy atrak­cyj­ne nagrody.

 

Z życze­nia­mi zdrowia

ser­decz­nie wszystkich

zapra­szam!

Dariusz Romp­ca

Dyrek­tor Zespołu

Szkol­no-Przed­szkol­ne­go

w Luzi­nie

Wstecz
Załącz­ni­ki do pobrania: