Pomagamy bez­dom­nym zwierzętom

1Dnia 4 październi­ka 2019 r. przekon­al­iśmy się jak ogrom­ną dozą empatii i wspar­cia wykaza­li się nasi uczniowie. Zwierzę­ta ze schro­niska w Dąbrów­ce już po raz kole­jny otrzy­mali naszą pomoc w postaci ciepłych koców, poduszek, zabawek, a przede wszys­tkim karmy.
Zwierzę­ta mogą być naszy­mi najlep­szy­mi przy­jaciół­mi, które potrafią odwdz­ięczyć się bez­granicznym odd­aniem. Nieste­ty nie wszys­tkie czworono­gi mają dom, ciepło i miłość. Dlat­ego mamy nadzieję, że nasze dary pomogą im cho­ci­aż trochę, w najtrud­niejszym dla nich cza­sie- zimie.


Wstecz